Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

1

1 Докоснете/кликнете върху иконата в долната дясна част на екрана на iOS устройството или в прозореца на iTunes. [iOS device] (iOS устройство) [iTunes] 3 Започнете да възпроизвеждате аудиосъдържание на iOS устройство или в iTunes. AirPlay е избрано автоматично като функция на приемника. [iTunes] 2 Изберете „STR-DN840“ от менюто AirPlay на iTunes или на iOS устройството. [iOS device] (iOS устройство) Съвети • “******“ са последните 6 цифри от MAC адреса на приемника. • Ако възпроизвеждането не започва, изпълнете отново процедурата от стъпка 1. За потвърждаване/редактиране на името на устройството Вижте „Име на устройството“ (стр. 100) за инструкции относно преименуването на устройството. Управление на възпроизвеждането сAirPlay Можете да използвате бутоните 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE и REPEAT. Управлението от приемника и от дистанционното управление е активно само когато приемникът е избран за изходно устройство. Когато използвате iTunes, настройте iOS устройство за приемане на управлението от този приемник и дистанционното управление, когато искате да използвате този приемник и дистанционното управление за управление на iOS устройство. 76 BG

Съвети • Последната команда за управление на приемника има приоритет. Приемникът започва да възпроизвежда аудиосъдържание от друго устройство, когато приема управление от това друго устройство, оборудвано с AirPlay, дори ако този приемник се използва за AirPlay с оригиналното устройство. • От този приемник може да се чува много силен звук, когато настроите твърде голяма сила на звука чрез iOS устройства или iTunes. • За подробности относно използването на iTunes направете справка в „Help“ в iTunes. • Възможно е нивото на силата на звука на iOS устройствата или iTunes да не може да се свърже с нивото на силата на звука на приемника. Актуализиране на софтуера С изтеглянето на последната версия на софтуера можете да се възползвате от най-новите функции. Приемникът осъществява достъп до сървъра на Sony, за да актуализира софтуера. Ако е налице нова актуализация, на телевизионния екран се показва „[New Software] Perform Software Update.“ (Нов софтуер. Направете актуализация на софтуера.), а на панела на дисплея се показва „UPDATE“, когато сте свързани към интернет и използвате функцията „Home Network“ или „SEN“. Уверете се, че другото оборудване, свързано към приемника, е спряно, преди да актуализирате софтуера. За подробности за наличната актуализация на софтуера вижте сайта за поддръжка на клиенти (стр. 124). Забележки • Не изключвайте приемника, не изваждайте мрежовия кабел и не извършвайте никакви действия на приемника по време на актуализиране. • Ако опитате да актуализирате софтуера, когато е включен таймерът за заспиване, същият ще се изключи автоматично. 1 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. 2 Изберете „Settings“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът на менюто „Settings“. 3 Изберете „System Settings“, след което натиснете . 4 Изберете „Network Update“, след което натиснете . 5 Изберете „Update“, след което натиснете . Приемникът започва да проверява наличната актуализация на софтуера. 6 Когато на телевизионния екран се покаже „A new version of software is found“, изберете „Update now“, след което натиснете . Показва се съобщение за потвърждение на съгласие или не с условията на актуализацията на софтуера. Потвърдете съобщението и прочетете „ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕР НА SONY“ (стр. 131), след което натиснете . Ако актуализацията не е налице, се показва „No update required.“. Използване на мрежови функции 77 BG