Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di configurazione rapid Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di configurazione rapid Polacco

5 Ingangstoetsen Tasti

5 Ingangstoetsen Tasti di ingresso Przyciski wyboru wejścia NL U kunt nu andere apparatuur selecteren. 1 Selecteer de gewenste apparatuur en druk vervolgens op . Het menuscherm verdwijnt en het afspeelscherm voor de externe ingang wordt weergegeven. De beschikbare ingangen zijn: BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA-CD/CD. 2 Schakel de apparatuur in en start het afspelen. 3 Druk op +/– om het volume te regelen. U kunt hiervoor eveneens MASTER VOLUME gebruiken op de AV-ontvanger. 4 Druk op SOUND FIELD +/– om surroundgeluid te beluisteren. U kunt ook de toetsen A.F.D./2CH, MOVIE of MUSIC op de AVontvanger gebruiken. IT Ora è possibile selezionare gli eventuali altri apparecchi o dispositivi. 1 Selezionare l’apparecchio desiderato e premere . La schermata di menu scompare e viene sostituita dalla schermata di riproduzione dell’ingresso esterno. Gli ingressi disponibili sono: BD/ DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA-CD/CD. 2 Accendere l’apparecchio e avviare la riproduzione. 3 Premere +/– per regolare il volume. È inoltre possibile utilizzare MASTER VOLUME sul ricevitore AV. 4 Premere SOUND FIELD +/– per ascoltare l’audio surround. È inoltre possibile utilizzare i tasti A.F.D./2CH, MOVIE o MUSIC sul ricevitore AV. PL Teraz możesz podłączyć dowolne inne urządzenie. 1 Wybierz urządzenie i naciśnij przycisk . Ekran menu zniknie i zostanie wyświetlony ekran odtwarzania zewnętrznego wejścia. Dostępne wejścia to: BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO, TV, SA- CD/CD. 2 Włącz urządzenie i rozpocznij odtwarzanie. 3 Aby ustawić głośność, naciśnij przycisk +/–. Możesz także użyć elementu sterującego MASTER VOLUME na odbiorniku AV. 4 Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk SOUND FIELD +/–. Możesz także nacisnąć przyciski A.F.D./2CH, MOVIE lub MUSIC na odbiorniku AV. SOUND FIELD +/- 14 +/-

NL Om te genieten van meerkanaalssurroundgeluid, dient u tot slot eventuele andere aangesloten apparaten in te stellen. Zo zorgt u ervoor dat het geluidssignaal dat van elk apparaat wordt ontvangen de correcte indeling heeft. Digitaal meerkanaalsgeluid Controleer de instelling voor digitale geluidsuitvoer op de aangesloten apparaten. Sony Blu-ray Disc-speler Ga het volgende na: "Audio (HDMI)" is ingesteld op "Auto". "Dolby Digital/DTS" is ingesteld op "Bitstream". "Dolby Digital" is ingesteld op "Dolby Digital". "DTS" is ingesteld op "DTS". PlayStation®3 Ga na of "Audio Output Settings" onder "Sound Settings" is ingesteld op "HDMI" en "Automatic" (voor systeemsoftwareversie 4.21). Meer informatie: Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparaten. Veel plezier! IT Infine, per ascoltare l’audio surround multicanale, è opportuno impostare anche tutti gli altri dispositivi collegati. In questo modo il segnale audio ottenuto da ciascun dispositivo sarà nel formato corretto. Audio digitale multicanale Controllare l’impostazione di uscita audio digitale sui dispositivi collegati. Lettore Sony Blu-ray Verificare quanto segue: “Audio (HDMI)” è impostato su “Auto”. “Dolby Digital/DTS” è impostato su “Bitstream”. “Dolby Digital” è impostato su “Dolby Digital”. “DTS” è impostato su “DTS”. PlayStation®3 Verificare che “Audio Output Settings” in “Sound Settings” sia impostato su “HDMI” e “Automatic” (per la versione software di sistema 4.21). Per i dettagli: Consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con i dispositivi collegati. Buon divertimento. PL Aby cieszyć się wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym, należy także skonfigurować dodatkowe urządzenia, które chcesz podłączyć. Dzięki temu sygnał dźwiękowy z każdego urządzenia będzie przesyłany w poprawnym formacie. Wielokanałowy dźwięk cyfrowy Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego w podłączonych urządzeniach. Odtwarzacz pyt Sony Blu-ray Sprawdź następujące ustawienia: Opcja „Audio (HDMI)” jest ustawiona na „Auto”. Opcja „Dolby Digital/DTS” jest ustawiona na „Bitstream”. Opcja „Dolby Digital” jest ustawiona na „Dolby Digital”. Opcja „DTS” jest ustawiona na „DTS”. PlayStation®3 Sprawdź, czy opcja „Audio Output Settings” w „Sound Settings” jest ustawiona na „HDMI” i „Automatic” (dla wersji oprogramowania systemowego 4.21). Szczegółowe informacje: Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do podłączonych urządzeń. Miłego korzystania z odtwarzacza. 15