Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

• Läs i

• Läs i bruksanvisningen för den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten och kontrollera inställningen för flersändning. Om inställningen för flersändning är aktiverad på den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten så avaktiverar du den. Det går inte att spela upp ljuddata på normalt sätt. • Slumpmässig uppspelning är valt. Tryck på SHUFFLE flera gånger tills SHUF visas. Uppspelningen startar inte eller ändras inte automatiskt till nästa spår eller fil. • Se till att ljudfilen som du försöker spela upp är i ett format som stöds av mottagaren (sidan 61). • WMA-filer med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp. Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns i sidan 63. Ljudet hoppar under uppspelning • Det trådlösa nätverket kan ha för låg bandbredd. Flytta mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten närmare varandra, utan hinder mellan dem. • När du använder datorn som server kanske datorn kör många program. Om ett antivirusprogram är aktivt på datorn kan du tillfälligt inaktivera programmet eftersom det behöver stora mängder systemresurser. • Beroende på nätverksmiljön kanske du inte kan spela upp spår med fler än en enhet som körs samtidigt. Stäng av en annan enhet så att mottagaren kan spela upp spår. Cannot Play visas. • Du kan inte spela upp andra filer än ljudfiler. • Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 55). Kontrollera att mottagaren har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern. • Kontrollera om ljudfilen på servern har skadats eller raderats. Se bruksanvisningen som medföljde servern. • Du kan inte spela upp följande spår: – Ett spår som bryter mot uppspelningsbegränsningarna. – Ett spår med oregelbunden copyrightinformation. – Ett spår som du har köpt på en onlinemusiktjänst som inte tillåter strömning i hemnätverk. – Ett spår i ett format som inte stöds av mottagaren (sidan 61). • Kontrollera att det valda spåret inte har raderats från servern. Om spåret har raderats väljer du ett annat spår. • Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på. • Kontrollera att servern är påslagen. • Servern kan vara instabil. Starta om den. • Kontrollera att mottagaren och servern är korrekt anslutna till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. No Track visas. • Om det inte finns några spår eller mappar i den valda mappen kan du inte utöka mappen för att visa innehållet. Det går inte att spela upp copyrightskyddade spår i WMA-format. • Information om hur du kontrollerar copyrightskyddet för WMA-filer finns i sidan 63. Du kan inte välja ett tidigare valt spår. • Spårinformationen kan ha ändrats på servern. Välj servern igen i serverlistan (sidan 60). Enheter i hemnätverket kan inte ansluta till mottagaren. • Network Standby kan vara inställt på Off. Slå på mottagaren eller ställ in Network Standby på On på menyn Network Settings (sidan 91). • Kontrollera att nätverket är korrekt konfigurerat. Om det inte är det kan anslutningen inte göras (sidan 91). 108 SE

• Enheten i enhetslistan är inställd på Not Allow (sidan 62) eller enheten är inte tillagd i enhetslistan (sidan 62). • 20 anslutningsbara enheter har angetts, vilket är det högsta tillåtna antalet. Ta bort onödiga enheter i enhetslistan och ställ sedan in Auto Access på Allow (sidan 62). • Mottagarens serveranvändning pausas om mottagaren utför någon av följande åtgärder. – Spelar upp ett spår som är lagrat på servern (mottagaren fungerar som spelare) – Uppdatera programvaran – Formatera systemet Mottagaren kan startas automatiskt när den används av enheter i hemnätverket. • Själva mottagaren har inte stöd för Wake-on-LAN-standarden. Därför kan mottagaren inte startas av Wake­on-LAN när Network Standby är inställt på Off. Ställ in Network Standby på On på menyn Network Settings (sidan 90) så att mottagaren kan svara på åtgärder av andra enheter via ett nätverk (sidan 91). Enheter i nätverket kan inte slå på mottagaren. • Mottagaren kan inte startas med en Wake-on-LAN-start av andra enheter i ett nätverk. Mottagaren kan inte spela upp det spår som spelas upp för tillfället av PARTYvärden. • PARTY-värden spelar upp ett spår med ett ljudformat som inte kan spelas upp på mottagaren. • Det kan dröja en sund innan uppspelningsljudet matas ut. Mottagaren går med i ett oavsiktligt PARTY. • Om fler än ett PARTY har startats när mottagaren går med kanske mottagaren inte kan gå med i det PARTY du vill. Avsluta det andra PARTYt och gå med i det PARTY du vill. AirPlay Mottagaren kan inte hittas från en iOS­enhet. • Kontrollera brandväggsinställningarna i säkerhetsprogramvaran. Mer information finns på webbplatsen (sidan 111). • Se till att iOS-enheten eller datorn med iTunes är ansluten till hemnätverket. • Uppdatera AirPlay-versionen hos mottagaren och iOS-enheten till den senaste (sidan 70). Ljudet hoppar • Ljudet kan hoppa på grund av faktorer som nätverksmiljö när du använder ett trådlöst nätverk. • Servrarna är överbelastade. Stäng alla onödiga program som du för närvarande använder. Det går inte att styra mottagaren. • Uppdatera programvaruversionen hos iOS-enheten till den senaste (sidan 70). • Uppdatera mottagarens programvara till den senaste versionen (sidan 70). • Se till att ingen annan enhet strömmar till den AirPlay-kompatibla enheten samtidigt. Knappar som 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE och REPEAT fungerar inte. • Se till att inställningarna som låter iTunes styras från den här mottagaren är aktiva. •Mottagaren har inte valts som fjärrhögtalare i iOS-enheten. Välj mottagaren som nätverkshögtalare. Ytterligare information 109 SE