Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

– välja spår. Tryck

– välja spår. Tryck på 0/10 /= om du vill välja spår 10. –välja kanal. – välja bokstäver (ABC, DEF osv.). – välja .@ för skiljetecken (!, ? osv.) eller andra symboler (#, % osv.) när du anger tecken för nätverksfunktioner. Tryck på TV (C), håll ned SHIFT (N) och välj tv-kanal genom att trycka på sifferknapparna. CHARACTER Håll ned SHIFT (N) och tryck på CHARACTER för att välja teckentyp för nätverksfunktioner. Varje gång du trycker på CHARACTER ändras teckentypen i följd enligt följande: abc (gemener) t ABC (versaler) t 123 (siffror) CLEAR 1) Håll ned SHIFT (N) och tryck på CLEAR om du vill – radera en bokstav för nätverksfunktioner. – korrigera ett fel om du har råkat trycka på fel siffer-/textknapp. D ALPHABET SEARCH Söker efter ett objekt via ett tangentbord (sidan 73). ALPHABET PREV Söker efter föregående objekt. ALPHABET NEXT Söker efter nästa objekt. E SLEEP Tryck på AMP (X) och sedan på SLEEP för att ställa in mottagaren så att den stängs av automatiskt vid en angiven tidpunkt. Varje gång du trycker på SLEEP ändras visningen cykliskt enligt följande: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF 14 SE Tips! • Tryck på SLEEP om du vill kontrollera hur lång tid som återstår innan mottagaren stängs av. Den återstående tiden visas iteckenfönstret. • Insomningstimern inaktiveras när du gör något av följande: – Trycker på SLEEP igen. – Uppdaterar programvaran för mottagaren. –Trycker på ?/1. MEM Håll ned SHIFT (N) och tryck sedan på MEM om du vill lagra en station när du använder tunern. F iPhone CTRL Aktiverar iPod/iPhone-läge vid användning av iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Öppnar eller stänger popup-menyn på BD-ROM-skivor och menyn på dvd-skivor. TOP MENU 1) Öppnar eller stänger huvudmenyn på BD-ROM- eller dvd-skivor. H AMP MENU Visar menyn för att styra mottagaren (sidan 92). I OPTIONS 1) Visar och väljer alternativ från alternativmenyn. J HOME 1) Visar startmenyn för att styra ljud-/ videoutrustning. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Spola bakåt/framåt, hoppa över, spela upp, pausa, stoppa. TUNING +/– 1) Söker efter en station. D.TUNING 2) Växlar till direktinställningsläget. PRESET +/– 1) Väljer förinställda stationer eller kanaler. L SOUND FIELD +/– 2) Väljer ett ljudfält (sidan 50).

M PURE DIRECT (sidan 54) Växlar till Pure Direct-läget. N SHIFT Växlar funktion för en fjärrkontrollsknapp så att knapparna med rosa text aktiveras. O +/– Justera volymen för alla högtalare samtidigt. P Stänger av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen igen när du vill sätta på ljudet igen. Q RETURN O 1) Återgår till föregående meny eller avslutar menyn när menyn eller skärmguiden visas på tv-skärmen. R 1) , V/v/B/b 1) Tryck på V/v/B/b för att välja menyalternativ och bekräfta valet genom att trycka på . S DISPLAY 1) Visar information i teckenfönstret. T SHUFFLE 1) Spelar upp ett spår eller en mapp islumpvis ordning. REPEAT 1) Spelar upp ett spår eller en mapp upprepade gånger. U PARTY START/CLOSE 2) Startar eller avslutar funktionen PARTY (sidan 68). PARTY JOIN/LEAVE Går med i eller lämnar ett PARTY (sidan 68). V PREVIEW (HDMI) Väljer funktionen Preview for HDMI. Visar en förhandsgranskning bild-i-bild av HDMI-ingångar som är anslutna till mottagaren. Tryck på V/v upprepade gånger för att välja förhandsgranskningarna av HDMI-ingångarna i tur och ordning. Bekräfta valet genom att trycka på . (Funktionen bygger på Silicon Image InstaPrevue-teknik) Obs! Funktionen Preview for HDMI är tillgänglig för HDMI BD-, dvd-, GAME- och VIDEOinsignaler. Tips! • Den här funktionen fungerar inte iföljande fall. – Utrustningen är inte ansluten till HDMI-ingången. – Utrustningen som är ansluten till tillåten HDMI-ingång är inte påslagen. – Den aktuella ingången är inte en HDMIingång. – När Fast View är inställd på Off. – När ett HDMI-videoformat som inte stöds (480i, 576i, 4K, vissa 3Dvideosignaler, vissa videokamerasignaler eller VGAsignaler) sänds. • Förhandsgranskning bild-i-bild slocknar när 4K- eller vissa 3D-videosignaler sänds. W TV INPUT 1) Väljer insignal (tv eller video). X AMP Aktiverar mottagaren. 1) Tabellen på på sidan 16 innehåller information om vilka knappar du kan använda för att styra olika typer av utrustning. 2) Knapparna 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N och SOUND FIELD + har förhöjningar som du känner med fingrarna. Använd förhöjningarna för att känna var knapparna sitter när du styr mottagaren. Obs! • Ovanstående beskrivning är endast ett exempel. • Vissa funktioner som beskrivs i det här avsnittet kanske inte fungerar med den medföljande fjärrkontrollen beroende på vilka modeller din anslutna utrustning har. 15 SE