Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Ställa in en station

Ställa in en station direkt (Direct Tuning) Med hjälp av sifferknapparna kan du mata in frekvensen för en station direkt. 1 Tryck på D.TUNING. 2 Håll ned SHIFT, tryck på sifferknapparna för att ange frekvensen och tryck sedan på . Exempel 1: FM 102,50 MHz Välj 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Exempel 2: AM 1,350 kHz Välj 1 b 3 b 5 b 0 Tips! Justera AM-ramantennens riktning för att få bästa möjliga mottagning när du ställer in en AM-station. Om du inte kan ställa in en station –––.––MHz eller ––––kHz visas och skärmen återgår sedan till den aktuella frekvensen. Kontrollera att du har angett rätt frekvens. Upprepa i annat fall steg 2. Om du fortfarande inte kan ställa in en station kanske den önskade frekvensen inte används i ditt område. Ändra AM-inställningsskalan (Gäller endast modeller i Mexiko) Du kan ändra AM-inställningsskalan till antingen 9 kHz eller 10 kHz med hjälp av knapparna på mottagaren. ?/1 1 Tryck på ?/1 för att stänga av mottagaren. 2 Håll ned TUNING MODE och tryck på ?/1 på mottagaren. Den aktuella AM-inställningsskalan ändras till 9 kHz (eller 10 kHz). Upprepa proceduren ovan för att återställa skalan till 10 kHz (eller 9 kHz) Obs! • Beroende på inställningarna kan det dröja en stund när AM-inställningsskalan ändras imottagaren. • Om du ändrar inställningsskalan tas alla förinställda stationer bort. Förinställa FM-/AMradiostationer (Preset Memory) Du kan lagra upp till 30 FM-stationer och 30 AM-stationer som dina favoritstationer. V/v/B/b, OPTIONS 1 Ställ in den station som du vill förinställa med hjälp av Auto Tuning (sidan 47) eller Direct Tuning (sidan 48). 2 Välj Preset Memory och tryck sedan på . 3 Välj en förinställd siffra och tryck sedan på . Stationen lagras som den valda förinställningssiffran. TUNING MODE 48 SE

4 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler stationer. Du kan lagra stationer med följande förvalssiffror: • AM-band: AM 1 till AM 30 • FM-band: FM 1 till FM 30 Ställa in förinställda stationer 1 Välj FM eller AM på menyn och tryck sedan på . 2 Välj Select Preset och tryck sedan på . 3 Välj önskad förinställd station och tryck sedan på . Förinställningarna kan vara från 1 till 30. Namnge förinställda stationer (Name Input) 1 Välj FM eller AM på menyn och tryck sedan på . 2 Välj Select Preset och tryck sedan på . 3 Välj den förinställningssiffra som du vill namnge, tryck på och tryck sedan på OPTIONS. 4 Välj Name Input och tryck sedan på . 5 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja ett tecken och tryck sedan på b. Du kan flytta markören bakåt och framåt genom att trycka på B/b. Du kan ange ett namn på upp till 8 tecken. 6 Upprepa steg 5 och infoga ett tecken i taget tills du är klar. Tryck sedan på . Namnet du angav registreras. Obs! En del bokstäver som går att visa på tv-skärmen går inte att visa i teckenfönstret. Ta emot RDS-sändningar (Gäller endast modeller i Europa och Australien) Mottagaren stöder RDS (Radio Data System), en tjänst som gör att radiostationer kan sända ytterligare information tillsammans med den vanliga programsignalen. Den här mottagaren har flera praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av namn för programtjänster. RDS är endast tillgängligt för FM-stationer*. * Det är inte alla FM-stationer som erbjuder RDS-tjänster och alla har heller inte samma typ av tjänster. Om du inte känner till vilka RDS-tjänster som finns i ditt område kan du kontakta dina lokala radiostationer om du vill veta mer. Välj bara en station på FM-bandet. När du ställer in en station som sänder RDS-data, visas programtjänstens namn* på tv-skärmen och i teckenfönstret. * Om ingen RDS-sändning tas emot visas inget namn på programtjänsten. Obs! • RDS kanske inte fungerar som det ska om den station du ställer in inte sänder någon RDS­signal eller om signalstyrkan är för svag. • En del bokstäver som går att visa på tv-skärmen går inte att visa i teckenfönstret. Tips! Du kan kontrollera frekvensen genom att trycka på DISPLAY upprepade gånger när namnet på programtjänsten visas (sidan 97). Tunerfunktioner 49 SE