Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

x Subwoofer Level

x Subwoofer Level Används för att ställa in nivån för subwoofern till 0 dB eller +10 dB när PCM-signaler matas in via en HDMI-anslutning. Du kan ställa in nivån för varje insignal som kopplats till en HDMI-ingång oberoende av övriga ingångar. • Auto: Anger automatiskt nivån till 0 dB eller +10 dB beroende på ljudströmmen. •+10dB •0dB x Fast View Används för att ställa in Fast Viewfunktionen. Den här funktionen för snabb HDMIväxling stöder all HDMI-ingångar. • Auto: Du kan välja en HDMI-ingång som är snabbare än det vanliga valet. • Off: Funktionerna för Fast View och HDMI-förhandsgranskningar är inte tillgängliga. Menyn Input Settings Används för att justera anslutningsinställningarna för mottagaren och övrig utrustning. x Input Mode Används för att låsa insignalsläget för ljud när du ansluter utrustning till både digitala och analoga ljudingångar. Mer information finns i avsnittet Växla mellan digitalt och analogt ljud (INPUT MODE) (sidan 78). x Input Edit Används för att ställa in följande alternativ för varje insignal. • Watch: Visar en insignal på menyn Watch. • Listen:Visar en insignal på menyn Listen. • Watch+Listen: Visar en insignal både på menyn Watch och på menyn Listen. x Audio Input Assign Används för att ange vilka ljudingångar som är tilldelade för varje insignal. Mer information finns i avsnittet Använda övriga ljudingångar (Audio Input Assign) (sidan 79). x Name In Används för att ange vilket namn som visas på menyn Watch/Listen. Du kan ange ett visningsnamn på upp till 8tecken för insignaler. Det är lättare att ha ett namn på utrustningen i teckenfönstret än namnet på kontakterna. 1 Välj Name In och tryck på . 2 Välj den insignal som du vill namnge och tryck på . 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja ett tecken och tryck sedan på b. Du kan flytta markören bakåt och framåt genom att trycka på B/b. 4 Upprepa steg 3 och infoga ett tecken i taget och tryck sedan på . Namnet du angav registreras. Menyn Network Settings Används för att justera inställningarna för nätverket. Menyn Network Settings är bara tillgänglig när någon av funktionerna Home Network eller SEN är vald. x Internet Settings Gör att du kan göra inställningar för nätverket. Mer information finns i avsnittet Konfigurera mottagarens nätverksinställningar (sidan 35). • Anslutning med hjälp av kablar • Trådlös anslutning 90 SE

x Information Låter dig kontrollera nätverksinformationen för nätverket. 1 Välj Information och tryck sedan på . 2 Välj det inställningsobjekt som du vill kontrollera och tryck sedan på . Den aktuella inställningsinformationen visas på tv-skärmen. Du kan kontrollera inställningarna* för Physical Connection, SSID, Security Settings, IP Address Setting, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Settings, Primary DNS, Secondary DNS och MAC Address. * Inställningsobjekten under konfigurationen skiljer sig beroende på nätverksmiljö och anslutningstyp. x PARTY STREAMING Låter dig ange att mottagaren ska använda funktionen PARTY STREAMING. 1 Välj PARTY STREAMING och tryck på . 2 Välj On eller Off och tryck sedan på . • On: Mottagaren kan identifieras av andra enheter i hemnätverket. Mottagaren kan starta eller avsluta ett PARTY, samt gå med i eller lämna ett PARTY. • Off: Mottagaren kan identifieras av andra enheter i hemnätverket. Mottagaren kan dock inte starta eller avsluta ett PARTY, och heller inte gå med i eller lämna ett PARTY. x Device Name Gör att du kan tilldela ett enhetsnamn till mottagaren på upp till 30 tecken som enkelt kan identifieras av andra enheter i hemnätverket. Tilldela enhetsnamnet 1 Välj Device Name och tryck sedan på . 2 Tryck på för att välja det aktuella enhetsnamnet. 3 Håll ned SHIFT och tryck sedan på siffer-/textknappen för att skriva enhetsnamnet. 4 Tryck på . Tips! Standardenhetsnamnet är STR-DN840 ******. ****** är de sex sista siffrorna i mottagarens MAC-adress. x Network Standby När läget Network Standby är inställt på On kan mottagaren alltid anslutas och styras över nätverket. 1 Välj Network Standby och tryck sedan på . 2 Välj Off eller On och tryck sedan på . • On: Nätverksfunktionen fungerar även om mottagaren är i viloläge och återupptar driften när den styrs över nätverket. • Off: Nätverksfunktionen stängs av när mottagaren är i viloläge. Mottagaren tar längre tid att återuppta driften när den slås på igen. Obs! När mottagaren är i viloläge lyser ?/1-indikatorn (på/viloläge) på frontpanelen i gult om Network Standby har ställts in på On. Menyn System Settings Du kan justera mottagarens inställningar. x Language Används för att välja språk för meddelanden på skärmen. •English •French •German •Spanish Justera inställningar 91 SE