Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nemožno prehrať

Nemožno prehrať zvukový súbor. • Nemožno prehrávať súbory MP3 vo formáte MP3 PRO. • Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp. • Niektoré súbory AAC sa nemusia prehrávať správne. • Nemožno prehrávať súbory WMA vo formáte Windows Media Audio Lossless a Professional. • Nepodporuje sa zariadenie USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32.* • Ak používate zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len zvukové súbory uložené v prvej oblasti. • Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň (vrátane priečinka ROOT). • Priečinkov je viac než 256 (vrátane priečinka ROOT). • V priečinku je viac než 256 súborov. • Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď. * Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32, niektoré zariadenia USB však nemusia podporovať obidva systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu. Pripojenie k sieti Prijímač sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN používajúcej štandard WPS. • Ak je prístupový bod nastavený na používanie protokolu WEP, nemôžete sa pripojiť k sieti používajúcej štandard WPS. Po vyhľadaní prístupového bodu pomocou funkcie vyhľadávania prístupových bodov nastavte sieť. Zobrazuje sa chybové hlásenie. • Preverte príčinu chyby. Pozrite si časť Zoznam hlásení funkcií siete (str. 74). Nemožno sa pripojiť k sieti. • Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť Information a v kroku č. 2 vyberte možnosť Physical Connection (str. 94). Ak sa zobrazí hlásenie Connection Fail, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 58). • Ak je systém pripojený prostredníctvom bezdrôtovej siete, premiestnite prijímač a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe a zopakujte inštaláciu. • Skontrolujte nastavenia smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN a zopakujte inštaláciu. Podrobné informácie o nastaveniach zariadení nájdete v návodoch na ich použitie. • Skontrolujte, či používate smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. • Bezdrôtové siete ovplyvňuje elektromagnetické žiarenie z mikrovlnných rúr a iných zariadení. Premiestnite jednotku ďalej od týchto zariadení. • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý. Prijímač nemožno ovládať pomocou zariadenia TV SideViewe. • Po zapnutí prijímača môže trvať dlhý čas, kým sa prijímač pripojí k sieti. Chvíľu počkajte a potom skúste zariadenie TV SideView použiť znova. • V ponuke Network Settings skontrolujte, či je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, aby ste zariadenie TV SideView mohli používať ihneď po zapnutí prijímača. Nemožno vybrať ponuku Network Settings. • Po zapnutí prijímača chvíľu počkajte a znova vyberte ponuku Network Settings. 112 SK

Domáca sieť Nemožno sa pripojiť k sieti. • Skontrolujte, či je zapnutý smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. • Skontrolujte, či je zapnutý server. • Nastavenia siete v prijímači môžu byť nesprávne. Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť Information a v kroku č. 2 vyberte možnosť Physical Connection (str. 94). Ak sa zobrazí hlásenie Connection Fail, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 58). • Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho. • Skontrolujte, či sú prijímač a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN. • Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol prijímač zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera. • Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti, premiestnite prijímač a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe. • Ak je v počítači aktívna funkcia ICF (Internet Connection Firewall), môže prijímaču brániť v pripojení k počítaču (iba ak sa počítač používa ako server). Možno budete musieť zmeniť nastavenia brány firewall, aby sa prijímač mohol pripojiť. (Podrobné informácie o zmene nastavení brány firewall nájdete v návode na použitie dodanom s počítačom.) • Ak ste inicializovali prijímač alebo vykonali obnovenie systému na serveri, vyberte nastavenia siete znova (str. 58). Server (napríklad počítač) sa nezobrazuje v zozname serverov. (Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie No Server.) • Možno ste prijímač zapli ešte pred zapnutím servera. Obnovte zoznam serverov (str. 63). • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý. • Skontrolujte, či je zapnutý server. • Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol prijímač zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera. • Skontrolujte, či sú prijímač a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN. Skontrolujte informácie o nastavení siete (str. 94). • Pozrite si návod na použitie smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN a skontrolujte nastavenie rozosielania. Ak je v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN zapnuté nastavenie rozosielania, vypnite ho. Zvukové údaje nemožno prehrávať normálne. • Vybrali ste možnosť náhodného prehrávania. Opakovane stláčajte tlačidlo SHUFFLE, kým nezmizne indikátor SHUF. Prehrávanie sa nespustí alebo sa automaticky neprejde na nasledujúcu skladbu alebo súbor. • Skontrolujte, či prijímač podporuje formát zvukového súboru, ktorý sa pokúšate prehrať (str. 64). • Súbory WMA s ochranou autorských práv DRM nemožno prehrávať. Informácie o tom, ako skontrolovať ochranu autorských práv súboru WMA, nájdete na str. 66. Ďalšie informácie 113 SK