Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zvuk je počas

Zvuk je počas prehrávania trhaný. • Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš malú šírku pásma. Premiestnite prijímač a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky. • Ak funkciu servera plní počítač, môže v ňom byť spustených mnoho aplikácií. Ak je v počítači aktívny antivírusový softvér, dočasne ho vypnite, pretože potrebuje veľké množstvo systémových prostriedkov. • V závislosti od sieťového prostredia možno nebudete môcť prehrávať skladby, ak sa bude súčasne používať viacero zariadení. Vypnite druhé zariadenie, aby mohol prijímač prehrávať skladby. Zobrazuje sa hlásenie Cannot Play. • Nemôžete prehrávať žiadne súbory okrem zvukových súborov. • Skontrolujte, či je server správne nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol prijímač zaregistrovaný na serveri a či umožňuje vysielanie prúdu hudobných údajov zo servera. • Skontrolujte, či bol zvukový súbor na serveri poškodený alebo vymazaný. Pozrite si návod na použitie dodaný so serverom. • Nemôžete prehrávať tieto skladby: – skladbu, ktorá porušuje obmedzenia pri prehrávaní, –skladbu snezvyčajnými informáciami o autorských právach, – skladbu zakúpenú v hudobnej predajni online, ktorá neumožňuje vysielanie prúdu údajov v domácej sieti, – skladbu vo formáte nepodporovanom prijímačom (str. 64). • Skontrolujte, či vybratá skladba nebola vymazaná zo servera. Ak bola skladba vymazaná, vyberte inú skladbu. • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý. • Skontrolujte, či je zapnutý server. • Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho. • Skontrolujte, či sú prijímač a server správne pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN. Zobrazuje sa hlásenie No Track. • Ak sa vo vybratom priečinku nenachádzajú žiadne skladby ani priečinky, nemôžete zobraziť obsah priečinka jeho rozšírením. Nemožno prehrávať skladbu formátu WMA chránenú autorskými právami. • Informácie o tom, ako skontrolovať ochranu autorských práv súboru WMA, nájdete na str. 66. Nemožno vybrať predtým vybratú skladbu. • Informácie o skladbe uložené na serveri sa mohli zmeniť. Znova vyberte server zo zoznamu serverov (str. 63). Zariadenia v domácej sieti sa nemôžu pripojiť k prijímaču. • Položka Network Standby môže byť nastavená na hodnotu Off. Zapnite prijímač alebo v ponuke Network Settings nastavte položku Network Standby na hodnotu On (str. 95). • Skontrolujte, či je sieť správne nastavená. V opačnom prípade nemožno vytvoriť pripojenie (str. 95). • Zariadenie v zozname zariadení je nastavené na možnosť Not Allow (str. 65) alebo zariadenie nie je pridané do zoznamu zariadení (str. 65). • Nastavili ste maximálny počet 20 pripojiteľných zariadení. Odstráňte nepotrebné zariadenia zo zoznamu zariadení a nastavte položku Auto Access na hodnotu Allow (str. 65). 114 SK

• Ak prijímač vykonáva niektorú z nasledujúcich operácií, ovládanie prijímača zo servera je pozastavené. – Prehrávanie skladby uloženej na serveri (prijímač funguje ako prehrávač) –Aktualizácia softvéru – Formátovanie systému Prijímač nemožno zapnúť automaticky, keď ho používajú zariadenia v sieti. • Samotný prijímač nepodporuje normu Wake-on-LAN. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu Off, prijímač nemožno zapnúť pomocou funkcie Wake-on-LAN. V ponuke Network Settings (str. 94) nastavte položku Network Standby na hodnotu On, aby prijímač mohol reagovať na operácie iných zariadení prostredníctvom siete (str. 95). Zariadenia v sieti nemôžu zapnúť prijímač. • Prijímač nemožno zapnúť spustením funkcie Wake-on-LAN, ktorú ovládajú iné zariadenia v sieti. Prijímač nedokáže prehrať skladbu, ktorú práve prehráva hostiteľ relácie PARTY. • Hostiteľ relácie PARTY prehráva skladbu s formátom zvuku, ktorý nemožno prehrať v prijímači. • Môže chvíľu trvať, kým sa začne prehrávať zvuk. Prijímač sa pripája k neželanej relácii PARTY. • Ak pred pripojením prijímača bola spustená viac než jedna relácia PARTY, prijímač sa nemusí dokázať pripojiť k požadovanej relácii. Ukončite druhú reláciu PARTY a pripojte sa k požadovanej relácii. AirPlay Prijímač nemožno vyhľadať v zariadení so systémom iOS. • Skontrolujte nastavenie brány firewall zabezpečovacieho softvéru. Podrobné informácie nájdete na webovej lokalite (str. 117). • Skontrolujte, či je zariadenie so systémom iOS alebo počítač s aplikáciou iTunes pripojený kdomácej sieti. • Aktualizujte verziu softvéru AirPlay v prijímači a zariadení so systémom iOS na najnovšiu verziu (str. 73). Zvuk je trhaný. • Zvuk môže byť trhaný v závislosti od rôznych faktorov, napríklad sieťového prostredia pri používaní bezdrôtovej siete. • Servery sú preťažené. Ukončite všetky nepotrebné aplikácie, ktoré sú momentálne spustené. Prijímač nemožno ovládať. •Aktualizujte verziu softvéru v zariadení so systémom iOS na najnovšiu verziu (str. 73). •Aktualizujte verziu softvéru v prijímači na najnovšiu verziu (str. 73). • Skontrolujte, či v tom istom čase nevysiela prúd údajov do zariadenia kompatibilného s funkciou AirPlay iné zariadenie. Nefungujú tlačidlá ako 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE a REPEAT. • Skontrolujte, či sú aktívne nastavenia, ktoré aplikácii iTunes umožňujú akceptovať ovládanie z tohto prijímača. • Prijímač nie je v zariadení so systémom iOS vybratý ako vzdialený reproduktor. Vyberte prijímač ako sieťový reproduktor. Ďalšie informácie 115 SK