Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

SEN Prijímač nemožno

SEN Prijímač nemožno pripojiť k službe. • Skontrolujte, či je smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN zapnutý. • Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť Information (str. 94) a v kroku č. 2 vyberte položku Physical Connection. Ak sa zobrazí hlásenie Connection Fail, nastavte pripojenie k sieti znova (str. 58). • Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti, premiestnite prijímač a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe. • Ak na základe zmluvy s poskytovateľom internetových služieb možno v tom istom čase pripojiť na internet iba jedno zariadenie, toto zariadenie nebude môcť získať prístup na internet, ak už je pripojené iné zariadenie. Obráťte sa na operátora alebo poskytovateľa služieb. Zvuk je trhaný. • Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš malú šírku pásma. Premiestnite prijímač a smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky. BRAVIA Sync (Ovládanie pripojenia HDMI) Nie je k dispozícii funkcia ovládania pripojenia HDMI. • Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 24). • Skontrolujte, či je položka Control for HDMI v ponuke HDMI Settings (str. 92) nastavená na hodnotu On. • Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou ovládania pripojenia HDMI. • Skontrolujte nastavenia ovládania pripojenia HDMI v pripojenom zariadení. Pozrite si návod na použitie pripojeného zariadenia. • Po odpojení kábla HDMI alebo zmene pripojenia zopakujte postupy uvedené včasti Príprava na funkciu BRAVIA Sync (str. 77). • Ak je položka Control for HDMI nastavená na hodnotu Off, funkcia BRAVIA Sync nepracuje správne, ani keď zariadenie pripojíte ku konektoru HDMI IN. • Typy a počet zariadení, ktoré možno ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync, sú obmedzené štandardom HDMI CEC nasledujúcim spôsobom. – Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne tri zariadenia – Prehrávacie zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne tri zariadenia – Zariadenia s funkciou ladenia rozhlasových staníc: maximálne štyri zariadenia – Prijímač AV (zvukový systém): maximálne jedno zariadenie Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač nefunguje. • Diaľkový ovládač smerujte na snímač diaľkového ovládača na prijímači (str. 9). • Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom. • Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich za nové. • Na diaľkovom ovládači vyberte správny vstup. 116 SK

Chybové hlásenia V prípade poruchy sa na displeji zobrazí hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete skontrolovať stav systému. Ak niektorý problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. PROTECTOR Reproduktory sú zaťažené nepovoleným prúdovým zaťažením alebo prijímač je zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované. Prijímač sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne. Odstráňte predmet zakrývajúci vrchný panel prijímača, skontrolujte pripojenie reproduktorov a znova zapnite prijímač. USB FAIL Zistil sa nadprúd z portu (USB). Prijímač sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie iPod, iPhone alebo USB, odpojte ho a znova zapnite napájanie. Informácie o technickej podpore Najnovšie informácie o prijímači nájdete na nasledujúcej webovej lokalite. Informácie pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/ Informácie pre zákazníkov v Austrálii: http://www.sony-asia.com/support Informácie pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://esupport.sony.com/LA Ďalšie informácie Ďalšie hlásenia nájdete v časti Zoznam hlásení po meraní automatickej kalibrácie (str. 87), Zoznam hlásení pre zariadenie iPod alebo iPhone (str. 44), Zoznam hlásení pre zariadenie USB (str. 47) a Zoznam hlásení funkcií siete (str. 74). Vymazanie pamäte Časti s informáciami Ak chcete vymazať Pozrite Všetky uložené nastavenia str. 83 Upravené zvukové polia str. 57 117 SK