Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

2) Na tlačidlách

2) Na tlačidlách 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N aSOUND FIELD+ sa nachádzajú hmatové body. Pri používaní diaľkového ovládača môžete tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel. Ovládanie iných zariadení značky Sony Názov Televízor Videorekordér B TV ?/1 z Poznámky • Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady. • V závislosti od modelu pripojeného zariadenia nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom. DVD prehrávač Prehrávač diskov Blu-ray Disc CD prehrávač C Číselné tlačidlá z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 SK

Úvodné informácie Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním jednoduchých krokov uvedených nižšie. Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel). Inštalácia a pripojenie reproduktorov (str. 19, 21) Kontrola pripojenia vhodného pre príslušné zariadenie Pripojenie televízora a obrazových zariadení (str. 23, 24) Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora. Pozrite si obrázok nižšie. Pripojenie vyberte podľa konektorov na zariadení. Ak sú obrazové zariadenia vybavené konektormi HDMI, odporúčame zariadenia pripojiť prostredníctvom pripojenia HDMI. Digitálne Vysokokvalitný obraz Analógové Pripojenie zvukových zariadení (str. 28) Príprava prijímača Pozrite si časti Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho kábla) (str. 32) a Zapnutie prijímača (str. 32). Nastavenie prijímača Pozrite si časť Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup (str. 32). Výber nastavení zvukového výstupu v pripojenom zariadení Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku v pripojenom zariadení. V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc značky Sony skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital a DTS nastavené na príslušné hodnoty Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital a DTS (tieto údaje sú platné od 1. augusta 2012). Po pripojení prijímača pomocou kábla HDMI ku konzole PlayStation 3 vyberte v ponuke Sound Settings položku Audio Output Settings anastavte hodnoty HDMI aAutomatic (platí v systémovom softvéri verzie 4.21). Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie dodaných s pripojenými zariadeniami. 17 SK