Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavenie reproduktorov

Nastavenie reproduktorov Nastavenie zadných reproduktorov na priestorový zvuk Používanie reproduktorov pripojených ku konektorom SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B môžete zmeniť podľa plánovaného účelu použitia. Poznámka Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste pre položku Speaker Pattern vybrali nastavenie bez zadných reproduktorov na priestorový zvuk a predných horných reproduktorov. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Settings a potom stlačte tlačidlo . 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Speaker Settings apotom stlačte tlačidlo . 4 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v vyberte položku SB Assign a potom stlačte tlačidlo . 5 Vyberte požadované nastavenie reproduktora a stlačte tlačidlo . • Speaker B: Ak ku konektorom SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pripájate systém prídavných predných reproduktorov, vyberte položku Speaker B. • Bi-Amp: Ak ku konektorom SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pripájate predné reproduktory pomocou pripojenia Bi-amp, vyberte položku Bi-Amp. • Off: Ak ku konektorom SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B pripájate zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo predné horné reproduktory, vyberte položku Off. Výber predného reproduktora Môžete vybrať predné reproduktory, ktoré majú byť aktívne. Na túto operáciu používajte tlačidlá na prijímači. SPEAKERS Opakovaným stláčaním tlačidla SPEAKERS vyberte systém predných reproduktorov, ktorý má byť aktívny. Konektory vybratých reproduktorov môžete skontrolovať podľa indikátora na displeji. Indikátory SP A SP B* SP A+B* Vybraté reproduktory Reproduktor pripojený ku konektorom SPEAKERS FRONT A. Reproduktor pripojený ku konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Reproduktor pripojený ku konektorom SPEAKERS FRONT A aj SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B (paralelné pripojenie). Na displeji sa zobrazí text SPK OFF. Z konektorov reproduktorov sa neprenášajú žiadne zvukové signály. * Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A+B, v ponuke Speaker Settings nastavte položku SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 88). Poznámka Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení slúchadiel. 34 SK

Zrušenie automatickej kalibrácie Ak počas merania vykonáte nasledujúce úkony, automatická kalibrácia sa zruší: – Stlačíte tlačidlo ?/1. – Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom ovládači alebo otočíte gombík INPUT SELECTOR na prijímači. – Stlačte tlačidlo . – Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači. – Zmeníte hlasitosť. –Pripojíte slúchadlá. Manuálne nastavenie prijímača Pozrite si časť Úprava nastavení (str. 84). Konfigurácia sieťových nastavení prijímača Ak chcete používať funkcie Home Network, SEN, AirPlay a PARTY STREAMING, musíte správne zadať sieťové nastavenia prijímača. Používanie pripojenia ku káblovej sieti LAN DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo . 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Network Settings a stlačte tlačidlo . 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Internet Settings a stlačte tlačidlo . 5 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Wired Setup a stlačte tlačidlo . Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Change Settings?, vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo . 6 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Auto a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí informácia o nastavení IP. Pri používaní pevnej adresy IP Vyberte položku Custom a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno nastavenia adresy IP. Stlačte tlačidlo . Stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovanú hodnotu položky IP Address. Stlačením tlačidla b zadajte hodnotu ďalšej položky. Stlačením tlačidla zrušte kurzor. Ďalej zadajte hodnotu položiek Subnet Mask a Default Gateway. Stlačte tlačidlo b aprejdite na položku DNS Settings. Zadajte hodnotu položiek Primary DNS a Secondary DNS. 7 Stlačte tlačidlo b. Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie Connecting to the Internet. Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Network setup is completed. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Network Settings, stlačte tlačidlo . (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.) 8 Nastavte server. Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 58). Tip Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si časť Information (str. 94). Príprava prijímača 35 SK