Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavenie bezdrôtovej

Nastavenie bezdrôtovej siete použitím metódy zadania kódu WPS PIN Ak prístupový bod podporuje pripojenie pomocou kódu WPS PIN (Personal Identification Number), môžete bezdrôtové pripojenie WPS vytvoriť zadaním kódu PIN prijímača v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN. 1 V kroku č. 2 v časti „Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)“ (str. 36) vyberte položku Manual Registration. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku WPS PIN a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam dostupných názvov SSID (prístupových bodov). 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovaný sieťový názov (SSID) a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí kód PIN prijímača (8 číslic). Až do dokončenia pripojenia nechajte kód PIN zobrazený. (Každým vykonaním tejto operácie sa zobrazí iný kód PIN.) 4 Zadajte kód PIN prijímača v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN. Prijímač začne nastavovať sieť. Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie Completed a na displeji sa rozsvieti indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky Network Settings, stlačte tlačidlo . (V závislosti od sieťového prostredia môže nastavenie siete určitý čas trvať.) 5 Nastavte server. Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte nastaviť server (str. 58). Tipy • Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si časť Information (str. 94). • Podrobné informácie o tom, ako zadať kód PIN v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN, nájdete v návode na použitie smerovača alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN. Ak nemožno vyhľadať požadovaný sieťový názov (SSID) (metóda manuálneho nastavenia) Ak sa požadovaný sieťový názov (SSID) nezobrazuje v zozname, môžete ho zadať manuálne. 1 V kroku č. 2 v časti „Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)“ (str. 36) vyberte položku Manual Registration. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku Direct Input a stlačte tlačidlo . 3 Zadajte sieťový názov (SSID) a stlačte tlačidlo . 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadované nastavenie zabezpečenia a stlačte tlačidlo . 5 Postupujte podľa krokov č. 4 až 7 v časti „Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania prístupových bodov)“ (str. 36). 38 SK

Sprievodca ovládaním ponuky (OSD) na obrazovke V závislosti od televízora sa domovská ponuka môže na televíznej obrazovke zobraziť až po určitom čase. Ponuku prijímača môžete zobraziť na televíznej obrazovke a potom z nej vybrať požadovanú funkciu stláčaním tlačidiel V/v/B/b a na diaľkovom ovládači. Skôr než začnete prijímač ovládať, stlačte tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači. V opačnom prípade nemusia byť nasledujúce príkazy vysielané prijímaču. AMP 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovanú ponuku a stlačením tlačidla do nej prejdite. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam položiek ponuky. Príklad: Po výbere položky Watch. Príprava prijímača RETURN O Používanie ponuky V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Zmenou vstupu televízora zobrazte ponuku. 2 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a potom stlačením tlačidla prejdite na túto položku. 5 Zopakovaním krokov č. 3 a 4 vyberte požadovaný parameter. Tip Ak sa v pravej dolnej časti ponuky OSD zobrazí položka OPTIONS, môžete stlačením tlačidla OPTIONS zobraziť zoznam funkcií a vybrať súvisiacu funkciu. Návrat na predchádzajúcu obrazovku Stlačte tlačidlo RETURN O. Zatvorenie ponuky Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME. 39 SK