Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prehľad domovských

Prehľad domovských ponúk Ikona ponuky Watch Listen Sound Effects Settings Popis Umožňuje vybrať zdroj videa, ktorý má vstupovať do prijímača (str. 41). Slúži na výber hudby zo vstupov SA/CD/CD, zariadení USB, z domácej siete alebo služby SEN (str. 41). Môžete tiež počúvať rádio FM/AM vstavané v prijímači. Umožňuje vychutnávať si zdokonalenie zvuku, ktoré poskytujú rôzne technológie alebo funkcie vyvinuté spoločnosťou Sony (str. 52). Slúži na úpravu nastavení prijímača (str. 84). 40 SK

Základné operácie Prehrávanie pomocou vstupného zdrojového zariadenia 2 +/– ?/1 Tlačidlá vstupu V/v/B/b, OPTIONS HOME SOUND FIELD +/– 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Vyberte položku Watch alebo Listen a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam položiek ponuky. 3 Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo . 4 Zapnite zariadenie a spustite prehrávanie. 5 Stláčaním tlačidla 2 +/– nastavte hlasitosť. Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači. 6 Stlačením tlačidla SOUND FIELD +/– môžete reprodukovať priestorový zvuk. Môžete použiť aj tlačidlo A.F.D./2CH, MOVIE alebo MUSIC na prijímači. Podrobné informácie nájdete v časti str. 52. Tipy • Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači. • Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidla 2 +/– na diaľkovom ovládači. Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti – Otočte gombík rýchlo. – Stlačte a podržte tlačidlo. Jemné úpravy – Otáčajte gombík pomaly. – Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo. Aktivovanie funkcie stlmenia zvuku Stlačte tlačidlo . Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia stlmenia zvuku sa zruší. • Znova stlačíte tlačidlo . •Zmeníte hlasitosť. •Vypnete prijímač. • Vykonáte automatickú kalibráciu. Zabránenie poškodeniu reproduktorov Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť. Základné operácie 41 SK