Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ovládanie zariadenia

Ovládanie zariadenia USB pomocou diaľkového ovládača Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte tlačidlo USB. Stlačte N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Operácia Spustenie prehrávania. Pozastavenie prehrávania. Zastavenie prehrávania. ./> Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor. REPEAT SHUFFLE Prechod do režimu opakovania. ./> Prechod do režimu náhodného výberu. Poznámky k zariadeniu USB • Počas prevádzky zariadenie USB neodpájajte. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia USB vypnite prijímač, aby ste predišli poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia USB. • Prijímač a zariadenie USB nepripájajte pomocou rozbočovača USB. • Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí hlásenie Reading. • V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie Reading. • Po pripojení zariadenia USB začne prijímač čítať všetky súbory uložené vzariadení USB. Ak je vzariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho. • Prijímač dokáže rozpoznať až – 256 priečinkov (vrátane priečinka ROOT), –256 zvukových súborov vkaždom priečinku, – osem úrovní priečinkov (stromovú štruktúru súborov vrátane priečinka ROOT). Maximálny počet zvukových súborov a priečinkov sa môže líšiť v závislosti od ich štruktúry. V zariadení USB neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky. • Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné zariadenia USB môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať. • Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať v prípade, že: – štruktúra priečinkov je zložitá, – pamäťová kapacita je nadmerne veľká. • Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB. 46 SK

• Poradie prehrávania pomocou prijímača sa môže odlišovať od poradia prehrávania pomocou pripojeného zariadenia USB. • Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia. • Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu niektoré operácie spôsobiť oneskorenie prehrávania. Zoznam hlásení pre zariadenie USB Hlásenie a vysvetlenie Reading Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené v zariadení USB. Device error Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 45). Not supported Pripojili ste nepodporované alebo neznáme zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB pripojili prostredníctvom rozbočovača USB (str. 45). No device is connected Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB nerozpoznalo. No Track Nenašla sa žiadna skladba. Základné operácie 47 SK