Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Pri používaní

Pri používaní systému Windows Vista alebo XP V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player 11 nainštalovaného v systéme Windows Vista alebo XP*. Podrobné informácie o ovládaní prehrávača Windows Media Player 11 nájdete v Pomocníkovi prehrávača Windows Media Player 11. * Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11 nie je v systéme Windows XP nainštalovaný výrobcom. Z webovej lokality spoločnosti Microsoft prevezmite inštalátor a nainštalujte prehrávač Windows Media Player 11 v počítači. 4 Po zobrazení ikony stlačte tlačidlo [Networking…] (Sieť...). Zobrazí sa okno [Network and Sharing Center] (Centrum sietí). 5 Stlačte tlačidlo [Customize] (Prispôsobiť). 1 Prejdite do ponuky [Start] (Štart) – [All Programs] (Všetky programy). 2 Vyberte položku [Windows Media Player]. Spustí sa prehrávač Windows Media Player 11. 3 Z ponuky [Library] (Knižnica) vyberte položku [Media Sharing…] (Zdieľanie médií...). Ak používate systém Windows XP, prejdite na krok č. 9. Zobrazí sa okno [Set Network Location] (Nastavenie sieťového umiestnenia). 6 Začiarknite políčko [Private] (Súkromné) a stlačte tlačidlo [Next] (Ďalej). 7 Skontrolujte, či sa položka [Location type] (Typ umiestnenia) zmenila na hodnotu [Private] (Súkromné), a vyberte položku [Close] (Zavrieť). 62 SK

8 Skontrolujte, či sa v okne [Network and Sharing Center] (Centrum sietí) zobrazuje položka [(Private network)] ((súkromná sieť)), a zatvorte okno. 9 Ak v okne [Media Sharing] (Zdieľanie médií) zobrazenom v kroku č. 3 nie je začiarknuté políčko [Share my media] (Zdieľať moje médiá), začiarknite políčko [Share my media] (Zdieľať moje médiá) a stlačte tlačidlo [OK]. Zobrazí sa zoznam pripojiteľných zariadení. Obnovenie zoznamu serverov Keď pridáte nový server do domácej siete alebo keď nemôžete nájsť požadovaný server v zozname, obnovte zoznam serverov. 1 Počas zobrazenia zoznamu serverov stlačte tlačidlo OPTIONS. 2 Vyberte položku Refresh a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obnovený zoznam serverov. Tip Prijímač si uchováva históriu posledných piatich pripojených serverov, ktoré sa zobrazia na začiatku zoznamu serverov. V zozname serverov možno zobraziť až 20 serverov. 10 Stlačte tlačidlo [Settings…] (Nastavenie…), ktoré sa zobrazuje vedľa položky [Share my media to:] (Zdieľať moje médiá na:). 11 Začiarknite políčko [Allow new devices and computers automatically] (Automaticky povoliť nové zariadenia a počítače) a stlačte tlačidlo [OK]. Poznámka Po potvrdení, že prijímač možno pripojiť na server a že dokáže prehrávať zvukový obsah uložený na serveri, zrušte začiarknutie tohto políčka. 12 Obnovte zoznam serverov. Po dokončení nastavení obnovte zoznam serverov prijímača a zo zoznamu serverov vyberte tento server. Podrobné informácie o výbere servera nájdete v časti Obnovenie zoznamu serverov (str. 63). Odstránenie servera zo zoznamu serverov 1 Počas zobrazenia zoznamu serverov vyberte server, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OPTIONS. Zobrazí sa ponuka možností. 2 Vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka s potvrdením. 3 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie Completed a vybratý server sa odstráni. Poznámka Dokonca aj po odstránení servera zo zoznamu serverov sa server opätovne zobrazí v zozname, keď ho prijímač nájde v sieti (napríklad po obnovení zoznamu serverov). Používanie funkcií siete 63 SK