Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Počúvanie zvukového

Počúvanie zvukového obsahu uloženého na serveri Pomocou prijímača môžete prehrávať zvukový obsah uložený na serveri vo formáte P3, Linear PCM, WMA, FLAC a AAC*. V prijímači nemožno prehrávať zvukový obsah s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management). * Prijímač dokáže prehrávať iba súbory AAC s príponou .m4a, .mp4 alebo .3gp. Server HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X Tento prijímač ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam serverov. Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí naposledy vybratá položka (zoznam na prehratie, album, priečinok atď.), opakovane stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí zoznam serverov. Keď sa zobrazí hlásenie No Server is available (Nie je dostupný žiadny server), stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku Refresh a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obnovený zoznam serverov. Tip Z položky Listen v domovskej ponuke tiež môžete vybrať možnosť HOME NETWORK. 2 Vyberte server s obsahom, ktorý chcete prehrať. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam obsahu. Poznámka Ak server podporuje normu Wake-on-LAN, prijímač zapne server automaticky. Ak server nepodporuje normu Wake-on-LAN, zapnite ho vopred. Podrobné informácie o nastaveniach alebo ovládaní funkcie Wake-on-LAN príslušného servera nájdete v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi servera. 3 Vyberte požadovanú položku (zoznam na prehratie, album, priečinok atď.) a stlačte tlačidlo . Ak sa zobrazí iná položka, opakovaním tohto kroku obmedzujte príslušné možnosti, kým sa nezobrazí požadovaná položka. Zobrazené položky závisia od pripojeného servera. 4 Vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo . Spustí sa prehrávanie. Skontrolujte, či sa zvuk prenáša z reproduktorov prijímača. Poznámky • Na televíznej obrazovke sa zobrazia aj skladby, ktoré prijímač nedokáže prehrať. Zoznam nemôžete zoradiť podľa skladieb, ktoré možno prehrať. • Nad skladbou, ktorú v prijímači nemožno prehrať, sa zobrazí symbol ! a táto skladba sa pri prehrávaní preskočí. • Ak odpojíte napájací kábel z nástennej elektrickej zásuvky, prehrávanie nebude pokračovať od naposledy vybratej položky. 64 SK

• Pri prehľadávaní priečinka, ktorý obsahuje veľké množstvo zvukového obsahu, môže zobrazenie položiek určitý čas trvať. V takom prípade použite funkciu vyhľadávania podľa kľúčových slov (str. 76). Tipy • Ak vyberiete priečinok (napríklad priečinok príslušného interpreta alebo žánru) a stlačíte tlačidlo N, prijímač prehrá všetky položky vo vybratom priečinku. • Po zmene na funkciu Home Network bude prijímač pokračovať v prehrávaní od naposledy vybratej položky, až kým ho nevypnete. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, prehrávanie bude pokračovať od naposledy vybratej položky dokonca aj v prípade, že ste prijímač vypli. Nastavenia Access Settings Môžete nastaviť obmedzenia alebo povolenia prístupu pre zariadenia zo zoznamu zariadení. 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK. 2 Stlačte tlačidlo OPTIONS. 3 Vyberte položku Access Settings a stlačte tlačidlo . Nastavenie automatického povolenia prístupu 1 V časti Access Settings vyberte položku Auto Access a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku Allow alebo Not Allow a stlačte tlačidlo . • Allow: Prístup k prijímaču sa povolí všetkým zariadeniam v domácej sieti. V prípade potreby môže prijímač spustiť reláciu PARTY ako hostiteľské zariadenie a pripojiť sa k relácii PARTY ako hosťovské zariadenie. • Not Allow: Prijímač obmedzí nové zariadenie, ktoré k nemu pristupuje. Keď k domácej sieti pripájate nové zariadenie, pridajte ho do zoznamu zariadení a nastavte povolenie prístupu (str. 65). Poznámka Do zoznamu zariadení možno pridať až 20 zariadení. Ak už ste zaregistrovali 20 zariadení, zobrazí sa hlásenie Device list is full a nové zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom prípade odstráňte zo zoznamu nepotrebné zariadenia (str. 65). Pridávanie zariadení do zoznamu zariadení 1 V časti Access Settings vyberte položku Control Device a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam zaregistrovaných zariadení. 2 Vyberte položku Add Device a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo . Vybraté zariadenie sa pridá do zoznamu zariadení. Podrobné informácie o nastavení prístupu nájdete v časti Nastavenie povolenia prístupu pre zariadenia (str. 65). Nastavenie povolenia prístupu pre zariadenia Môžete nastaviť povolenie prístupu pre zariadenie zo zoznamu zariadení. V domácej sieti sa rozpoznajú iba zariadenia s nastavenou možnosťou Allow. 1 V časti Access Settings vyberte položku Control Device a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam zaregistrovaných zariadení. 2 Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku Access a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte položku Allow alebo Not Allow a stlačte tlačidlo . Odstránenie zariadenia zo zoznamu V kroku č. 3 vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo . Na obrazovke s potvrdením vyberte položku OK a stlačte tlačidlo . Používanie funkcií siete 65 SK