Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie funkcie TV

Používanie funkcie TV SideView Funkcia TV SideView je mobilná aplikácia pre vzdialené zariadenie (napríklad inteligentný telefón). S aplikáciou TV SideView v tomto prijímači môžete prijímač používať pomocou funkcií na vzdialenom zariadení. Postup registrácie zariadenia TV SideView 1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK. Tip Z položky Listen v domovskej ponuke tiež môžete vybrať možnosť HOME NETWORK. 2 Stlačte tlačidlo OPTIONS. 3 Vyberte položku TV SideView Device Registration a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte položku Start Registration a stlačte tlačidlo . Prijímač spustí rozpoznávanie zariadenia TV SideView, ktoré je pripravené na registráciu. Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie Connecting. Na zariadení TV SideView stlačte tlačidlo Registration. Ak sa však do 30 sekúnd nerozpozná žiadne zariadenie, prijímač registráciu ukončí. 5 Vyberte položku Finish a stlačte tlačidlo . Zrušenie registrácie V kroku č. 4 vyberte položku Cancel a stlačte tlačidlo . Poznámka Do zoznamu zariadení možno pridať až päť zariadení TV SideView. Ak už ste zaregistrovali päť zariadení, zobrazí sa hlásenie Device full a nové zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom prípade odstráňte zo zoznamu nepotrebné zariadenia (str. 66). Zobrazenie registrovaných zariadení TV SideView V kroku č. 3 vyberte položku Registered TV SideView Devices a stlačte tlačidlo . Odstránenie registrovaných zariadení TV SideView zo zoznamu zariadení 1 V kroku č. 3 vyberte položku Registered TV SideView Devices a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo . Vybraté zariadenie sa odstráni zo zoznamu zariadení. Kontrola ochrany autorských práv Prijímač nedokáže prehrávať súbory formátu WMA s ochranou autorských práv DRM. Ak súbor WMA nemožno prehrať v prijímači, skontrolujte vlastnosti súboru v počítači, aby ste zistili, či je chránený pomocou technológie DRM. Otvorte priečinok alebo zväzok, v ktorom je súbor WMA uložený, a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte okno [Properties] (Vlastnosti). Ak uvidíte kartu [License] (Licencia), súbor je chránený pomocou technológie DRM a nemožno ho prehrávať vprijímači. 66 SK

Ovládanie funkcie Home Network pomocou diaľkového ovládača Operácia Pozastavenie prehrávania* Zastavenie prehrávania Postup Počas prehrávania stlačte tlačidlo X. Stlačením tlačidla N obnovíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo x. Prechod na Opakovane stláčajte začiatok tlačidlo ./>. aktuálnej skladby, predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu Opätovný výber položky, ktorú chcete prehrať Vyhľadanie požadovanej položky podľa kľúčových slov Zmena servera Opakovane stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí požadovaný adresár. Alebo stlačte tlačidlo OPTIONS, vyberte možnosť Server List a potom požadovanú položku. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte možnosť Now Playing. Počas výberu obsahu na serveri stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH a zadajte kľúčové slovo (str. 76). Stlačte tlačidlo x. Vyberte položku Server List a stlačte tlačidlo . Vyberte požadovaný server a stlačte tlačidlo . Operácia Výber opakovaného prehrávania Výber náhodného prehrávania Postup Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT, kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí ikona Repeat All alebo Repeat One. Opakovane stláčajte tlačidlo SHUFFLE, kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí hlásenie Shuffle On. * V závislosti od servera alebo skladby sa po výbere funkcie Home Network nemusí dať prehrávanie pozastaviť. Používanie funkcie Sony Entertainment Network (SEN) Pomocou prijímača môžete počúvať hudobné služby ponúkané na internete (funkcia SEN). Ak chcete túto funkciu používať, prijímač musí byť pripojený k sieti a sieť pripojená na internet. Podrobné informácie nájdete v časti 6: Pripojenie k sieti (str. 29). Ďalšie informácie o funkcii SEN nájdete na webovej lokalite: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Tento prijímač Poznámka Skôr než začnete používať hudobné služby niektorých poskytovateľov, možno budete musieť zaregistrovať prijímač. Podrobné informácie o registrácii nájdete na lokalite zákazníckej podpory poskytovateľa služieb. Používanie funkcií siete 67 SK