Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prenášanie hudby z

Prenášanie hudby z aplikácie iTunes pomocou funkcie AirPlay 1 Ťuknite alebo kliknite na ikonu v pravej dolnej časti obrazovky zariadenia so systémom iOS alebo okna aplikácie iTunes. [Zariadenie so systémom iOS] Prostredníctvom bezdrôtovej siete môžete pomocou tohto prijímača prehrávať v počítači zvukový obsah uložený v zariadeniach so systémom iOS, napríklad iPhone, iPod touch, iPad, alebo v knižnici aplikácie iTunes. Počítač iPhone/iPod touch/iPad [Aplikácia iTunes] Kompatibilné modely zariadení iPod, iPhone a iPad iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. alebo 4. generácia), iPad, iPad2, iPad 3. generácie so systémom iOS 4.2 alebo novším a počítač Mac alebo osobný počítač s aplikáciou iTunes 10.1 alebo novšou. 2 V ponuke AirPlay aplikácie iTunes alebo zariadenia so systémom iOS vyberte položku STR-DN840. [Zariadenie so systémom iOS] Poznámky • Podrobnosti o podporovaných verziách systému iOS alebo aplikácie iTunes nájdete v časti „Kompatibilné modely zariadení iPod, iPhone a iPad“ na tejto strane. • Aktualizujte systém iOS a aplikáciu iTunes na najnovšiu verziu, skôr než ich začnete používať sprijímačom. • Podrobné informácie o ovládaní zariadení so systémom iOS, aplikácie iTunes alebo funkcie AirPlay nájdete v návodoch na použitie týchto zariadení. • Počas používania funkcie AirPlay nemôžete prijímač používať ako hostiteľa relácie PARTY. 72 SK

[Aplikácia iTunes] • Pri používaní zariadení so systémom iOS alebo aplikácie iTunes sa môže z prijímača reprodukovať veľmi hlasný zvuk. • Podrobné informácie o používaní aplikácie iTunes nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu iTunes. • Hlasitosť zariadení so systémom iOS alebo aplikácie iTunes sa nemusí dať prepojiť s hlasitosťou prijímača. 3 Spustite prehrávanie zvukového obsahu uloženého v zariadení so systémom iOS alebo v aplikácii iTunes. Funkcia AirPlay sa automaticky vyberie ako funkcia prijímača. Tipy • Znaky ****** predstavujú posledných šesť číslic adresy MAC prijímača. • Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte postup znova od kroku č. 1. Potvrdenie alebo úprava názvu zariadenia Pokyny na premenovanie zariadenia nájdete v časti Device Name (str. 94). Ovládanie prehrávania pomocou funkcie AirPlay Môžete použiť tlačidlá 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE a REPEAT. Ovládanie z prijímača a diaľkového ovládača je aktívne, iba ak je prijímač vybratý ako výstupné zariadenie. Ak chcete zariadenie so systémom iOS ovládať pomocou tohto prijímača a diaľkového ovládača, pri používaní aplikácie iTunes nastavte zariadenie so systémom iOS tak, aby akceptovalo ovládanie z prijímača a diaľkového ovládača. Tipy • Uprednostní sa posledný príkaz ovládania odoslaný do prijímača. Keď prijímač akceptuje ovládanie z iného zariadenia vybaveného funkciou AirPlay, spustí prehrávanie zvukového obsahu uloženého v tomto zariadení, aj keď sa používa s funkciou AirPlay pôvodného zariadenia. Aktualizácia softvéru Prevzatím najaktuálnejšej verzie softvéru môžete využívať jeho najnovšie funkcie. Prijímač sa pripojí na server spoločnosti Sony, aby aktualizoval softvér. Ak je dostupná nová aktualizácia, po pripojení na internet a použití funkcie Home Network alebo SEN sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie [New Software] Perform Software Update a na displeji sa zobrazí text UPDATE. Skôr než spustíte aktualizáciu softvéru, zastavte ostatné zariadenia pripojené kprijímaču. Podrobné informácie o dostupnej aktualizácii softvéru nájdete na lokalite zákazníckej podpory (str. 117). Poznámky • Počas aktualizácie nevypínajte prijímač, neodpájajte sieťový kábel ani nevykonávajte v prijímači žiadne operácie. • Ak sa pokúsite aktualizovať softvér pri zapnutom časovači automatického vypnutia, časovač automatického vypnutia sa automaticky vypne. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky Settings. 3 Vyberte položku System Settings a stlačte tlačidlo . Používanie funkcií siete 73 SK