Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

4 Vyberte položku

4 Vyberte položku Network Update a stlačte tlačidlo . 5 Vyberte položku Update a stlačte tlačidlo . Prijímač spustí vyhľadávanie dostupnej aktualizácie softvéru. 6 Keď sa na televíznej obrazovke objaví hlásenie A new version of software is found, vyberte položku Update now a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie s potvrdením, či súhlasíte s podmienkami aktualizácie softvéru. Prečítajte si hlásenie aj časť LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY (str. 124) a stlačte tlačidlo . Ak aktualizácia nie je k dispozícii, zobrazí sa hlásenie No update is required. 7 Vyberte položku Agree a stlačte tlačidlo . Prijímač spustí aktualizáciu softvéru a televízna obrazovka sa automaticky vypne. Počas aktualizácie bliká na prednom paneli indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim). Dokončenie aktualizácie môže chvíľu trvať (najviac 40 minút). Požadovaný čas závisí od množstva aktualizovaných údajov, typu linky príslušnej siete, prostredia sieťovej komunikácie atď. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí hlásenie Complete. Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých zmenených alebo vykonaných nastavení. Poznámka Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba. –Indikátor?/1 (zapnúť/pohotovostný režim) rýchlo bliká. – Na displeji sa zobrazí hlásenie ERROR. – Na displeji sa nerozsvieti žiadny indikátor alebo zhasne indikátor ?/1 (zapnúť/ pohotovostný režim). – Prijímač nedokončí do 40 minút aktualizáciu a na displeji naďalej bliká hlásenie UPDATING. Odpojte napájací kábel a potom ho znova zapojte. Prijímač sa pokúsi aktualizovať softvér. Ak situácia pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. Zrušenie priebehu operácie alebo návrat na predchádzajúcu obrazovku Skôr než prijímač spustí aktualizáciu softvéru, stlačte kedykoľvek tlačidlo RETURN O. Po spustení aktualizácie už nemožno proces zrušiť ani sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku. Zoznam hlásení funkcií siete Nastavenia siete Hlásenie a vysvetlenie Connection failed Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k sieti. Input error Zadané hodnoty sú nesprávne alebo neplatné. Not in use Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná. Not supported Zariadenie prístupového bodu nepodporuje metódu zadania kódu WPS PIN. 74 SK

Domáca sieť Hlásenie a vysvetlenie Cannot connect Prijímač nemožno pripojiť k vybratému serveru. Cannot get info Prijímač nemôže načítať informácie o serveri. Cannot JOIN PARTY Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k relácii PARTY. Cannot play Prijímač nemôže prehrávať zvukové súbory pre nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia pri prehrávaní. Cannot START PARTY Prijímaču sa nepodarilo spustiť reláciu PARTY. Data error Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať. Device list is full Do zoznamu zariadení nemožno zaregistrovať ďalšie zariadenia. No server is available V sieti sa nenachádza žiaden server, ku ktorému sa prijímač môže pripojiť. Skúste obnoviť zoznam serverov (str. 63). No track is found Vo vybratom priečinku na serveri sa nenachádza žiaden súbor, ktorý možno prehrať. Not found Na serveri sa nenachádza žiadna položka zodpovedajúca kľúčovému slovu. Not in use Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná. SEN Hlásenie a vysvetlenie Cannot connect to server Prijímač nemožno pripojiť k serveru. Cannot get data Prijímač nemôže získať obsah zo servera. Cannot play Prijímač nemôže prehrať službu alebo stanicu pre nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia pri prehrávaní. Data error • Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno prehrať. • Prijímač nerozpoznal údaje na serveri. Software update is required Služba nie je dostupná v aktuálnej verzii softvéru prijímača. Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: http://munlimited.com/home No preset station is stored Pod vybratým číslom predvoľby nie je v prijímači uložená žiadna stanica. No service is available Nie je k dispozícii žiaden poskytovateľ služieb. Not available • Vybratá služba nie je dostupná. • Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne nedostupná. Not in use Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne zakázaná. Aktualizácia softvéru Hlásenie a vysvetlenie Cannot connect Prijímač nemôže získať prístup na server, aby prevzal najnovšiu verziu softvéru. Prejdite do ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 73). Cannot download Počas aktualizácie softvéru sa prijímaču nepodarilo prevziať aktualizačné údaje. Prejdite do ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 73). Používanie funkcií siete 75 SK