Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Scene Select Podľa

Scene Select Podľa scény vybratej na televíznej obrazovke sa automaticky vyberie optimálna kvalita obrazu a zvukové pole. Podrobné informácie o tejto operácii nájdete v návode na použitie televízora. Poznámka V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí prepnúť. Tabuľka príslušných režimov Nastavenie scény na televíznej obrazovke Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Zvukové pole HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Remote Easy Control Ponuku prijímača môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. Vyberte prijímač (AV AMP) rozpoznaný televízorom. Poznámky • Prijímač je rozpoznaný televízorom ako Tuner (AV AMP). • Televízor musí byť kompatibilný s riadkovou ponukou. • V závislosti od typu televízora nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii. Home Theatre Control Ak je k prijímaču pripojený televízor kompatibilný s funkciou Home Theatre Control, na obrazovke pripojeného televízora sa zobrazí ikona internetových aplikácií. Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete prepnúť vstup prijímača alebo zmeniť zvukové polia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť stredového alebo basového reproduktora, prípadne upraviť nastavenia funkcie Sound Optimizer (str. 55), Dual Mono (str. 92) alebo A/V Sync. (str. 91). Poznámka Ak chcete používať funkciu ovládania domáceho kina, televízor sa musí dokázať pripojiť k službe širokopásmovej linky. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. 80 SK

Ďalšie operácie Prepínanie medzi digitálnym a analógovým zvukom (INPUT MODE) Ak pripojíte zariadenia k vstupným konektorom digitálneho aj analógového zvuku na prijímači, môžete vstupný zvukový režim nemenne nastaviť pre niektoré konektory alebo medzi nimi prepínať v závislosti od obsahu, ktorý chcete sledovať. Ak v prijímači ani televízore nie je aktivovaná funkcia ovládania pripojenia HDMI, funkcia ARC nie je k dispozícii. • OPT: Určuje digitálne zvukové signály prenášané do konektora DIGITAL OPTICAL. • COAX: Určuje digitálne zvukové signály prenášané do konektora DIGITAL COAXIAL. • Analog: Určuje analógové zvukové signály prenášané do konektorov AUDIO IN (L/R). Poznámky • Na základe vstupu sa na displeji zobrazia znaky ------ a nemožno vybrať iné režimy. • Ak sa používa režim Analog Direct, zvukový vstup sa nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete vybrať iné režimy. 1 Z domovskej ponuky vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky Settings. 2 Vyberte položku Input Settings a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku Input Mode a stlačte tlačidlo . Vybratý režim zvukového vstupu sa zobrazí na televíznej obrazovke. • Auto: Uprednostnia sa digitálne zvukové signály. Ak existuje viac než jedno digitálne pripojenie, uprednostnia sa zvukové signály HDMI. Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne zvukové signály, vyberú sa analógové zvukové signály. Po výbere televízneho vstupu sa uprednostnia signály spätného zvukového kanálu (ARC). Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou ARC, vyberú sa digitálne optické zvukové signály. Používanie iných konektorov zvukového vstupu (Audio Input Assign) Ak predvolené nastavenia digitálnych vstupných konektorov nezodpovedajú pripojenému zariadeniu, môžete tieto konektory opätovne priradiť iným vstupom. Po opätovnom priradení vstupných konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu (alebo tlačidla INPUT SELECTOR na prijímači) vybrať pripojené zariadenie. Príklad: Ak ku konektoru OPTICAL IN 1 (SAT/ CATV) pripájate prehrávač diskov DVD. – Vstupu DVD priraďte konektor OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). Ďalšie operácie 81 SK