Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Dodané príslušenstvo

Dodané príslušenstvo • Návod na použitie (táto príručka) (vzťahuje sa len na modely pre Austráliu aMexiko) • Sprievodca rýchlym nastavením (1) • Diaľkový ovládač (RM-AAU169) (1) • Batérie R6 (veľkosti AA) (2) • Referenčná príručka (1) (iba model pre Európu) •Drôtová anténa FM (1) Vloženie batérií do diaľkového ovládača Do diaľkového ovládača vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA). Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu. • Rámová anténa AM (1) • Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1) Poznámky • Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom ani vlhkom mieste. • Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými. • Nepoužívajte súčasne mangánové batérie abatérie iných typov. • Snímač diaľkového ovládača nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám. Mohlo by to spôsobiť poruchu. • Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie nepoužívať, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil aneskorodoval. • Po výmene batérií sa môžu funkcie tlačidiel diaľkového ovládača obnoviť na predvolené nastavenia. V takom prípade znova priraďte tlačidlá vstupu (str. 103). • Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový ovládač, vymeňte všetky batérie za nové. 8 SK

Popis a umiestnenie častí Predný panel A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim) (str. 32, 50, 57) Indikátor nad tlačidlom svieti nasledujúcim svetlom: Zelený: prijímač je zapnutý. Jantárový: prijímač je v pohotovostnom režime a: – položka Control for HDMI (str. 92) alebo Network Standby (str. 95) je nastavená na hodnotu On, – položka Pass Through (str. 92) je nastavená na hodnotu On* alebo Auto. Keď je prijímač v pohotovostnom režime a položky Control for HDMI, Pass Through a Network Standby sú nastavené na hodnotu Off, indikátor nesvieti. * Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu aMexiko. Poznámka Ak indikátor pomaly bliká, aktualizuje sa softvér (str. 73). Ak indikátor bliká rýchlo, pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba (str. 105). B SPEAKERS (str. 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Stlačením tlačidla TUNING MODE môžete ladiť rádio (FM/AM). Stláčaním tlačidla TUNING +/– môžete vyhľadávať stanice. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (str. 52, 53) E Displej (str. 10) F SOUND OPTIMIZER (str. 55) G INPUT MODE (str. 81) H DIMMER Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja. I DISPLAY (str. 102) J Snímač diaľkového ovládača Prijíma signály z diaľkového ovládača. K PURE DIRECT (str. 56) Keď je funkcia PURE DIRECT aktivovaná, indikátor nad tlačidlom sa rozsvieti. L MASTER VOLUME (str. 41) M INPUT SELECTOR (str. 41) N Port (USB) (page 28) O Konektor AUTO CAL MIC (str. 33) P Konektor PHONES Slúži na pripojenie slúchadiel. 9 SK