Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

x Audio Input Assign

x Audio Input Assign Umožňuje nastaviť zvukové vstupné konektory priradené jednotlivým vstupom. Podrobné informácie nájdete v časti Používanie iných konektorov zvukového vstupu (Audio Input Assign) (str. 81). x Name In Umožňuje nastaviť názov zobrazovaný v ponuke Watch/Listen. Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom budú zobrazovať. Podľa názvov zobrazených na displeji možno zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa konektorov. 1 Vyberte položku Name In a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte vstup, ktorého názov chcete zadať, a stlačte tlačidlo . 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte príslušný znak a potom stlačte tlačidlo b. Miesto vkladania znakov môžete posúvať dozadu a dopredu stláčaním tlačidiel B/b. 4 Zopakovaním kroku č. 3 postupne zadajte všetky znaky a potom stlačte tlačidlo . Zadaný názov sa uloží. Ponuka Network Settings Môžete upraviť nastavenia siete. Ponuka Network Settings je k dispozícii iba po výbere funkcie Home Network alebo SEN. x Internet Settings Umožňuje vybrať nastavenia siete. Podrobné informácie nájdete v časti Konfigurácia sieťových nastavení prijímača (str. 35). •Wired Setup • Wireless Setup x Information Umožňuje skontrolovať informácie o sieti. 1 Vyberte položku Information a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku nastavenia, ktorú chcete skontrolovať, a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom nastavení. Môžete skontrolovať nastavenia* položiek Physical Connection, SSID, Security Settings, IP Address Setting, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Settings, Primary DNS, Secondary DNS, and MAC Address. * Položky nastavenia zobrazené počas nastavovania sa líšia v závislosti od sieťového prostredia a typu pripojenia. x PARTY STREAMING Umožňuje nastaviť prijímač na používanie funkcie PARTY STREAMING. 1 Vyberte položku PARTY STREAMING a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte tlačidlo . • On: Prijímač môžu zistiť ostatné zariadenia v domácej sieti. Prijímač môže spustiť alebo ukončiť reláciu PARTY a môže sa k nej pripojiť alebo ju opustiť. • Off: Prijímač môžu zistiť ostatné zariadenia v domácej sieti. Prijímač však nemôže spustiť ani ukončiť reláciu PARTY a nemôže sa k nej pripojiť ani ju opustiť. x Device Name Umožňuje priradiť prijímaču názov zariadenia s dĺžkou až 30 znakov, aby sa dal ľahko rozpoznať v iných zariadeniach vdomácej sieti. Priradenie názvu zariadenia 1 Vyberte položku Device Name a stlačte tlačidlo . 94 SK

2 Stlačením tlačidla vyberte aktuálny názov zariadenia. 3 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stláčaním číselných alebo textových tlačidiel zadajte názov zariadenia. 4 Stlačte tlačidlo . Tip Predvolený názov zariadenia je STR-DN840 ******. Znaky ****** predstavujú posledných šesť číslic adresy MAC prijímača. x Network Standby Kým je režim Network Standby nastavený na hodnotu On, prijímač možno vždy pripojiť a ovládať prostredníctvom siete. 1 Vyberte položku Network Standby a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku Off alebo On a stlačte tlačidlo . • On: Funkcia siete je k dispozícii aj po prepnutí prijímača do pohotovostného režimu a obnovení prevádzky pri ovládaní prostredníctvom siete. • Off: Keď je prijímač v pohotovostnom režime, vypne sa funkcia siete. Po zapnutí prijímača bude obnovenie prevádzky trvať dlhšie. Poznámka Keď je prijímač v pohotovostnom režime, po nastavení položky Network Standby na hodnotu On sa indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim) na prednom paneli rozsvieti na jantárovo. Ponuka System Settings Môžete upraviť nastavenia prijímača. x Language Umožňuje vybrať jazyk hlásení na obrazovke. •English •French •German •Spanish x Auto Standby Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa automaticky prepol do pohotovostného režimu, keď ho nepoužívate alebo keď neprijíma žiadne signály. • On: Do pohotovostného režimu sa prepne približne po 20 minútach. • Off: Neprepne sa do pohotovostného režimu. Poznámky • Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch. – Sú vybraté vstupy FM TUNER, AM TUNER, USB, HOME NETWORK alebo SEN. –Používa sa funkcia AirPlay alebo PARTY STREAMING. – Aktualizuje sa softvér prijímača. • Ak režim automatického prepnutia do pohotovostného režimu používate súčasne s časovačom automatického vypnutia, prioritu má časovač automatického vypnutia. x Network Update Umožňuje aktualizovať softvér prijímača na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete v časti Aktualizácia softvéru (str. 73). Kontrola verzie softvéru 1 Vyberte položku Network Update a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku Version a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí verzia softvéru. Úprava nastavení 95 SK