Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Treguesit në panelin e

Treguesit në panelin e ekranit A Treguesi i hyrjes Ndizet për të treguar sinjalin aktual hyrës. HDMI Marrësi e njeh pajisjen e lidhur nëpërmjet një foleje HDM IN. ARC Zgjidhet hyrja e televizorit dhe diktohen sinjalet e Kanalit të kthimit të Audios (ARC). COAX Sinjali dixhital hyn nëpërmjet folesë COAXIAL (faqe 78). OPT Sinjali dixhital hyn nëpërmjet folesë OPTICAL (faqe 78). B PARTY Ndizet kur aktivizohet funksioni PARTY STREAMING (faqe 67). C S.OPTIMIZER Ndizet kur aktivizohet funksioni i Optimizuesit të Zërit (faqe 53). D D.C.A.C. Ndizet kur zbatohen rezultatet e matjes së funksionit “Auto Calibration”. E TrueHD* Ndizet kur marrësi dekodon sinjale Dolby True HD. F Treguesi DTS(-HD)* Ndez treguesin përkatës kur marrësi dekodon sinjalet përkatëse të formatit DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Treguesi i sistemit të altoparlantëve (faqe 34) H Treguesi i sintonizimit ST Ndizet kur marrësi sintonizohet në një transmetim stereo. MEM Ndizet kur është aktivizuar një funksion memorieje, si p.sh. Preset Memory (faqe 48) etj. I SLEEP Ndizet kur aktivizohet kohëmatësi ifjetjes (faqe14). J EQ Ndizet kur aktivizohet balancuesi. K D.L.L. Ndizet kur aktivizohet D.L.L. Aktivizohet funksioni (Digital Legato Linear) (faqe 87). L D.R.C. Ndizet kur aktivizohet kompresimi dinamik i gamës (faqe 89). M NEO:6 Ndizet kur aktivizohet dekodimi DTS Neo:6 Cinema/Music (faqja 51). 10 AL

N Treguesi Dolby Pro Logic Ndez treguesin përkatës kur marrësi bën përpunimin Dolby Pro Logic. Kjo teknologji dekodimi matricë e tingullit rrethues mund të përforcojë sinjalet hyrëse. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Shënim Këta tregues mund të mos ndizen, në varësi të cilësimit së motivit të altoparlantit. O A.P.M. Ndizet kur aktivizohet A.P.M. Aktivizohet (Automatic Phase Matching) Mund të caktoni vetëm funksionin A.P.M në funksionin DCAC (Digital Camera Auto Calibration) (faqe 32). P UPDATE Ndizet kur është i disponueshëm një softuer i ri (faqe 70). Q Treguesi i fuqisë së sinjalit LAN me valë Ndizet për të treguar fuqinë e sinjalit të LAN-it me valë (faqe 37, 38). Nuk ka sinjal. Fuqia e sinjalit është e dobët. Fuqia e sinjalit është mesatare. Fuqia e sinjalit është e fortë. R Treguesi LAN me kabllo Ndizet kur lidhet LAN me kabllo. S USB Ndizet kur zbulohet një iPod/iPhone ose një pajisje USB. * Kur lexoni një disk të formatit Dolby Digital ose DTS, sigurohuni që të keni përfunduar lidhjet dixhitale dhe që INPUT MODE të mos jetë i vendosur në “Analog” (faqe 78) ose të mos jetë zgjedhur “Analog Direct”. 11 AL