Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

– për të zgjedhur

– për të zgjedhur numrat e pjesës. Shtypni 0/10 /= për të zgjedhur numrin e pjesës 10. – për të zgjedhur numrat e kanalit. – zgjidhni shkronjat (ABC, DEF, etj.). – zgjidhni .@ për shenjat e pikësimit (!, ?, etj.) ose simbole të tjera (#, %, etj.) kur shkruani karakteret për veçoritë e rrjetit. Shtypni TV në (C), mbani shtypur SHIFT (N), dhe më pas shtypni butonat e numrave për të zgjedhur kanalet e televizorit. CHARACTER Mbani shtypur SHIFT (N), dhe më pas CHARACTER për të zgjedhur llojin e karaktereve për veçoritë errjetit. Sa herë që shtypni CHARACTER, lloji i karakterit ndryshon në sekuencë si më poshtë: “abc” (shkronjat e vogla) t “ABC” (shkronjat e mëdha) t “123” (numrat) CLEAR 1) Mbani shtypur SHIFT (N), më pas shtypni CLEAR për të – fshirë një shkronjë për veçoritë errjetit. – pastruar një gabim kur shtypni butonin e gabuar të numrave/tekstit. D ALPHABET SEARCH Kërkon elementin duke përdorur një fjalë kyçe (faqe 73). ALPHABET PREV Kërkon për elementin e mëparshëm. ALPHABET NEXT Kërkon për elementin e radhës. E SLEEP Shtypni AMP (X), dhe më pas shtypni SLEEP për ta caktuar marrësin të fiket automatikisht në një kohë të specifikuar. Sa herë që shtypni SLEEP, ekrani ndryshon në mënyrë ciklike si më poshtë: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF 14 AL Këshilla • Për të kontrolluar kohën e mbetur përpara se marrësi të fiket, shtypni SLEEP. Koha e mbetur shfaqet në panelin e ekranit. • Kohëmatësi i Fjetjes do të anulohet kur veproni si më poshtë. –Shtypni përsëri SLEEP. – Përditësoni softuerin e marrësit. –Shtypni ?/1. MEM Mbani të shtypur SHIFT (N), dhe më pas shtypni MEM për të ruajtur një stacion gjatë procesit të sintonizimit. F iPhone CTRL Hyn në modalitetin e kontrollit të iPod/ iPhone kur përdorni iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Hap ose mbyll menynë e posaçme të BD-ROM-it ose menynë e DVD-së. TOP MENU 1) Hap ose mbyll menynë kryesore të BD-ROM-it ose të DVD-së. H AMP MENU Shfaq menynë për të përdorur marrësin (faqe 92). I OPTIONS 1) Shfaq dhe zgjedh artikuj nga menyja eopsioneve. J HOME 1) Shfaq menynë kryesore për të përdorur pajisjen audio/video. K m/M 1) ,./> 1) N 1) , X 1) , x 1) Prapa/përpara, kapërce, luaj, ndërprit, ndalo veprimin. TUNING +/– 1) Skanon një stacion. D.TUNING 2) Kalon direkt në modalitetin e sintonizimit. PRESET +/– 1) Zgjedh stacionet ose kanalet e paravendosura. L SOUND FIELD +/– 2) Zgjedh një fushë zanore (faqe 50). M PURE DIRECT (faqe 54) Kalon në modalitetin Pure Direct.

N SHIFT Ndërron funksionin e butonit të telekomandës për të aktivizuar butonat me ngjyrë rozë. O +/– Rregullon nivelin e volumit të të gjithë altoparlantëve njëkohësisht. P Mbyll përkohësisht zërin. Shtypni butonin sërish për të rikthyer zërin. Q RETURN O 1) Kthehet në menynë e mëparshme ose del nga menyja kur në ekranin e televizorit shfaqet menyja ose guida në ekran. R 1) , V/v/B/b 1) Shtypni V/v/B/b për të zgjedhur elementet e menysë, dhe më pas shtypni për të vendosur/ konfirmuar përzgjedhjen. S DISPLAY 1) Paraqet informacion në panelin eekranit. T SHUFFLE 1) Lexon një pjesë muzikore ose një dosje në mënyrë të rastësishme. REPEAT 1) Lexon një pjesë muzikore ose një dosje në mënyrë të përsëritur. U PARTY START/CLOSE 2) Fillon ose mbyll një PARTY (faqe 68). PARTY JOIN/LEAVE Bashkohet ose largohet nga një PARTY (faqe 68). V PREVIEW (HDMI) Zgjedh funksionin “Preview for HDMI”. Aktivizon shikimin e një pamjeje paraprake të drejtpërdrejtë figurë-nëfigurë të hyrjeve HDMI të lidhura në këtë marrës. Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur çdo pamje paraprake të hyrjes HDMI dhe më pas shtypni për të futur/konfirmuar zgjedhjen. (Kjo veçori mundësohet nga teknologjia Silicon Image InstaPrevue) Shënim Funksioni “Preview for HDMI” është i disponueshëm për hyrjen HDMI BD, DVD, GAME, dhe VIDEO. Këshilla • Ky funksion nuk punon në rastet emëposhtme. – Pajisja nuk është e lidhur me folenë ehyrjes HDMI. – Pajisja e lidhur me folenë e hyrjes së mbështetur HDMI nuk është e ndezur. – Hyrja aktuale nuk është hyrje HDMI. – Kur “Fast View” është e vendosur si “Off”. – Kur një format i pambështetur i videos HDMI (480i, 576i, 4K, disa sinjale videoje 3D, disa sinjale video të kamerës ose sinjale VGA) është si hyrje. • Pamja paraprake figurë-në-figurë do të bëhet e zezë kur disa sinjale video 3D ose 4K janë si hyrje. W TV INPUT 1) Zgjedh sinjalin e hyrjes (hyrje e televizorit ose hyrje e videos). X AMP Aktivizon funksionimin e marrësit. 1) Shihni tabelën në faqen 16 për informacione rreth butonave që mund të përdorni për të komanduar secilën pajisje. 2) Butonat 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N, dhe SOUND FIELD kanë pika të prekshme. Përdorini pikat e prekshme si referencë kur përdorni marrësin. Shënime • Shpjegimi i mësipërm shërben si shembull. • Në varësi të modelit të pajisjes së lidhur, disa funksione të shpjeguara në këtë paragraf mund të mos funksionojnë me telekomandën e dhënë. 15 AL