Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Për të kontrolluar

Për të kontrolluar pajisje të tjera Sony Emri TV VCR DVD luajtës B TV ?/1 z Luajtës Blu-ray Disc Luajtës CD C Butonat numerikë z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K .> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 AL

Fillimi Ju mund të shijoni pajisjet tuaja audio/video të lidhura me marrësin duke ndjekur hapat e thjeshtë të mëposhtëm. Përpara lidhjes së kordonëve, sigurohuni që të shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Instalimi dhe lidhja e altoparlantëve (faqe 19, 21) Kontrolli i lidhjes së përshtatshme për pajisjen tuaj Lidhja e pajisjes TV dhe video (faqe 23, 24) Cilësia e figurës varet nga foleja ku bëhet lidhja. Shihni ilustrimin më poshtë. Zgjidhni lidhjen sipas foleve të pajisjeve. Ne rekomandojmë që ta lidhni pajisjen tuaj të videos nëpërmjet lidhjes HDMI nëse kanë fole HDMI. Dixhitale Figurë e cilësisë së lartë Analoge Lidhja e pajisjes audio (faqe 28) Përgatitja e marrësit Shihni “Lidhja e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik)” (faqe 32) dhe“Ndezja emarrësit” (faqe32). Konfigurimi i marrësit Shihni “Konfigurimi i marrësit me anë të Easy Setup” (faqe 32). Konfigurimi i daljes së zërit në pajisjet elidhura Për daljen e audios dixhitale shumëkanalëshe, kontrolloni konfigurimin e daljes së audios dixhitale në pajisjet e lidhura. Për një luajtës Sony Blu-ray Disc, kontrolloni që “Audio (HDMI)”, “BD Audio MIX Setting”, “Dolby Digital/DTS”, “Dolby Digital”, dhe “DTS” të jenë caktuar përkatësisht “Auto”, “Off”, “Bitstream”, “Dolby Digital”, dhe “DTS”, (prej datës 1 gusht 2012). Për një PlayStation 3, pasi të keni lidhur marrësin me një kabllo HDMI, zgjidhni “Audio Output Settings” në “Sound Settings”, dhe zgjidhni “HDMI” dhe “Automatic” (me versionin 4.21 të softuerit të sistemit). Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit që vijnë me pajisjet e lidhura. 17 AL