Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

* Kur lidhni një

* Kur lidhni një nën-vufer me një funksion gatishmërie automatike, çaktivizojeni funksionin kur shikoni filma. Nëse funksioni i gatishmërisë automatike është aktiv, ai do të kalojë automatikisht në modalitet gatishmërie në varësi të nivelit të sinjalit që dërgohet te nën-vuferi dhe mund të mos ketë dalje zëri. ** Shënime mbi lidhjen e terminaleve SPEAKERS/ SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. – Nëse lidhni vetëm një altoparlant të pasmë rrethues, lidheni me L të këtij terminali. – Nëse keni foni tjetër, lidheni me këtë terminal. Vendosni “SB Assign” në “Speaker B” në menynë e Cilësimeve të altoparlantit (faqe 85). Mund të zgjidhni sistemin e altoparlantëve të përparmë që dëshironi duke përdorur butonin SPEAKERS te marrësi (faqe 34). – Ju mund të lidhni altoparlantët e përparmë me këtë terminal duke përdorur lidhjen me dy amplifikatorë (faqe 22). Vendosni “SB Assign” në “Bi-Amp” në menynë e Cilësimeve të altoparlantit (faqe 85). Shënim Pasi të keni instaluar dhe lidhur altoparlantin, sigurohuni të zgjidhni motivin e altoparlantëve nga menyja e Cilësimeve të Altoparlantëve (faqe 83). Lidhja me dy amplifikatorë Nëse nuk po përdorni altoparlantë rrethues të pasmë dhe altoparlantë të lartë të përparmë, mund të lidhni altoparlantët e përparmë me terminalet SPEAKERS SORRUOND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B duke përdorur një lidhje me dy amplifikatorë. Altoparlanti ipërparmë Altoparlanti i përparmë (Majtas) Lidhni foletë në anën Lo (ose Hi) të altoparlantëve të përparmë me terminalet SPEAKERS FRONT A dhe lidhni foletë në anën Hi (ose Lo) të altoparlantëve të përparmë me terminalet SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Sigurohuni që montimet metalike Hi/Lo të ngjitura te altoparlantët janë hequr, për të shmangur keqfunksionimin e marrësit. Pasi të keni kryer lidhjen me dy amplifikatorë, vendosni “SB Assign” me “Bi-Amp”në menynë e Cilësimeve të Altoparlantit (faqe 85). 22 AL

3: Lidhja e televizorit Mund të shihni figurën e zgjedhur hyrëse kur lidhni foletë HDMI TV OUT ose MONITOR OUT me një televizor. Mund ta përdorni marrësin duke përdorur një OSD (Figura në ekran), nëse lidhni folenë HDMI TV OUT me një TV. Përpara lidhjes së kordonëve, sigurohuni që të shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Lidhjet Sinjalet audio TV Sinjalet video Sinjalet audio/video ose ARC A** B** C D* A Kordoni dixhital optik (nuk jepet) B Kabllo audio (nuk jepet) C Kordoni video (nuk jepet) D Kablloja e HDMI (nuk jepet) Sony rekomandon përdorimin e një kablloje të autorizuar HDMI ose të një kablloje Sony HDMI. Lidhja e rekomanduar Lidhja alternative 23 AL