Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Lidhja e pajisjes me

Lidhja e pajisjes me foletë HDMI Nëse pajisja juaj nuk ka një fole HDMI, shikoni faqen 27. Luajtës Blu-ray Disc Luajtës DVD PlayStation 3 VCR, regjistruesi DVD, Videoloja Sinjalet audio/video Sinjalet audio/video Sinjalet audio/video Sinjalet audio/video A A A A A Sinjalet audio/video Sintonizues satelitor, Sintonizues televizioni kabllor A Sinjalet audio/video Luajtës Super Audio CD A Kablloja e HDMI (nuk jepet) Sony rekomandon përdorimin e një kablloje të autorizuar HDMI ose të një kablloje Sony HDMI. Shënime • Hyrja BD ka një cilësi më të mirë zëri. Kur keni nevojë për cilësi më të lartë zëri, lidhni pajisjen tuaj me folenë BD (për AUDIO) dhe zgjidhni BD si hyrje. • Cilësimi i parazgjedhur për butonat e hyrjes BD në telekomandë është luajtësi Blu-ray Disc. Sigurohuni që të ndërroni cilësimin e paracaktuar të butonit të hyrjes BD në mënyrë që të përdorni butonin për të kontrolluar pajisjen tuaj. Për hollësi, shihni “Ricaktimi i butonit të hyrjes” (faqe 99). • Gjithashtu mund të riemërtoni hyrjen BD në mënyrë që të shfaqet në panelin marrës të ekranit. Për detaje, shikoni “Name In” te menyja e Cilësimeve të hyrjes (faqe 90). 26 AL

Lidhja e pajisjes me fole të ndryshme nga ato HDMI Sintonizues satelitor, sintonizues televizioni kabllor VCR, regjistruesi DVD, Videoloja Lidhjet Sinjalet audio Sinjalet video Sinjalet audio Sinjalet video ose A B C B C A Kordoni dixhital optik (nuk jepet) B Kabllo audio (nuk jepet) C Kordoni video (nuk jepet) Lidhja e rekomanduar Lidhja alternative 27 AL