Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

4b: Lidhja e pajisjeve

4b: Lidhja e pajisjeve audio Lidhja e një iPod, iPhone, pajisjeje USB Lidhja e një luajtësi Super Audio CD, luajtësi të CD-së Përpara lidhjes së kordonëve, sigurohuni që të shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Luajtës Super Audio CD, Luajtës CD Sinjalet audio ose A B A iPod, iPhone, Pajisja USB A Kablloja USB (nuk jepet) A Kordoni dixhital koaksial (nuk jepet) B Kabllo audio (nuk jepet) Lidhja e rekomanduar Lidhja alternative 28 AL

5: Lidhja e antenave (ajrore) Përpara lidhjes së antenave (ajrore), sigurohuni që të shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). 6: Lidhja me rrjetin Nëse keni lidhje në internet, mund ta lidhni marrësin edhe me internetin. Mund ta lidhni nëpërmjet një lidhjeje LAN me valë ose me kabllo. Lidhjet Antena AM në formë kornize (ajrore) (e dhënë) Antena FM me tel (e dhënë) Shënime • Për të parandaluar interferencat, mbajeni antenën qarkore AM (ajrore) larg marrësit dhe pajisjeve të tjera. • Sigurohuni që të zgjatni plotësisht antenën FM me tel (ajrore). • Pasi të lidhni antenën FM me tel (ajrore), mbajeni në pozicion sa më horizontal. Kërkesat e sistemit Nevojitet sistemi i mëposhtëm i ambientit për të përdorur funksionin e rrjetit të marrësit. Lidhje me linjë me brez të gjerë Nevojitet lidhje e brezit të gjerë me internetin për të dëgjuar Sony Entertainment Network (SEN) dhe për të përditësuar softuerin e marrësit. Modemi Kjo është pajisja që lidhet me linjën e brezit të gjerë për të komunikuar me internetin. Disa nga këto pajisje janë të integruara me ruterin. Ruteri • Përdorni një ruter që përputhet me 100 Mbps ose me shpejtësi më të madhe transmetimi për të shfrytëzuar materialet në rrjetin tuaj të shtëpisë. • Rekomandojmë të përdorni një ruter të pajisur me server të integruar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ky funksion cakton automatikisht adresa IP në rrjetin LAN. • Përdorni një ruter LAN-i me valë/pikë aksesi, nëse dëshironi të përdorni një lidhje të LAN-it me valë. 29 AL