Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Cilësimi i

Cilësimi i altoparlantëve Për të vendosur altoparlantët e pasmë rrethues Mund të ndryshoni përdorimin e altoparlantit(ëve) të lidhur me terminalet SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B në përputhje me qëllimin esynuar. Shënim Ky cilësim është i disponueshëm vetëm nëse “Speaker Pattern” është i vendosur në një cilësim pa altoparlantë rrethues të pasmë dhe të përparmë të lartë. 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur “Settings”, më pas shtypni . 3 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur “Speaker Settings”, më pas shtypni . 4 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur “SB Assign”, më pas shtypni . 5 Zgjidhni konfigurimin e altoparlantit që dëshironi, dhe shtypni . • Speaker B: Nëse lidhni një foni shtesë të përparme me terminalet SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B, zgjidhni “Speaker B”. • Bi-Amp: Nëse lidhni foni shtesë të përparme me terminalet SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B, duke përdorur një lidhje me dy altoparlantë, zgjidhni “Bi-Amp”. • Off: Nëse lidhni altoparlantë të pasmë rrethues ose altoparlantë të përparmë të lartë me terminalet SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B, zgjidhni “Off”. Për të zgjedhur altoparlantin epërparmë Mund të zgjidhni altoparlantët e përparmë që dëshironi të komandoni. Sigurohuni që të përdorni butonat në marrës për të kryer këtë veprim. SPEAKERS Shtypni në mënyrë të përsëritur SPEAKERS për të zgjedhur sistemin e altoparlantëve të përparmë që dëshironi të komandoni. Mund të konfirmoni terminalet e zgjedhura të altoparlantëve duke shënuar treguesin në panelin e ekranit. Treguesit SP A SP B* SP A+B* Altoparlantët e zgjedhur Altoparlanti i lidhur me terminalet SPEAKERS FRONT A. Altoparlanti i lidhur me terminalet SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Altoparlanti i lidhur me të dyja terminalet SPEAKERS FRONT A dhe SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B (lidhje paralele). “SPK OFF” shfaqet në panelin eekranit. Nuk nxirren sinjale audio nga terminalet e altoparlantëve. * Për të zgjedhur “SP B” ose “SP A+B”, vendosni “SB Assign” në “Speaker B” në menynë e Cilësimeve të altoparlantit (faqe 85). Shënim Ky cilësim nuk është i disponueshëm kur janë të lidhura kufjet. 34 AL

Për të anuluar Kalibrimin Automatik Funksioni i Kalibrimit Automatik do të anulohet kur veproni si më poshtë gjatë procesit të matjes: –Shtypni ?/1. – Shtypni butonat e hyrjes në telekomandë ose aktivizoni INPUT SELECTOR në marrës. –Shtypni . – Shtypni SPEAKERS te marrësi. – Ndryshoni nivelin e volumit. – Lidhni kufjet. Për të konfiguruar manualisht marrësin Shihni “Rregullimi i cilësimeve” (faqe 81). Konfigurimi i cilësimeve të rrjetit të marrësit Cilësimet e rrjetit për marrësin duhet të jenë caktuar saktë për të përdorur funksionet Home Network, SEN, AirPlay dhe PARTY STREAMING. Përdorimi i një lidhje LAN me kabllo DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur “Settings”, më pas shtypni . 3 Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur “Network Settings”, më pas shtypni . 4 Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur “Internet Settings”, më pas shtypni . 5 Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur “Wired Setup”, më pas shtypni . Nëse në ekranin e televizorit shfaqet “Change Settings?”, zgjidhni “OK” dhe shtypni . 6 Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur “Auto”, më pas shtypni . Informacioni i cilësimeve IP shfaqet në ekranin e televizorit. Kur përdorni një adresë fikse IP Zgjidhni “Custom” dhe më pas shtypni . Cilësimi i Adresës IP shfaqet në ekranin e televizorit. Shtypni . Shtypni V/v për të zgjedhur vlerën për “IP Address”. Shtypni b për të kyçur vlerën për pozicionin tjetër. Shtypni për të dalë nga kursori. Më pas, shkruani vlerën për “Subnet Mask” dhe “Default Gateway”. Shtypni b për faqen e Cilësimeve DNS. Më pas shkruani vlerën për “Primary DNS” dhe “Secondary DNS”. 7 Shtypni b. Në ekranin e televizorit shfaqet “Connecting to Internet”. Pasi cilësimet e rrjetit kanë përfunduar shfaqet “Network setup is completed”. Për t'u rikthyer në menynë Cilësimet eRrjetit, shtypni . (Cilësimeve të rrjetit mund t'u duhet pak kohë në varësi të ambientit të rrjetit.) 8 Kryeni cilësimet e serverit. Për të dëgjuar materialet audio në server, duhet të konfiguroni serverin tuaj (faqe 55). Këshillë Kur kontrolloni cilësimet e rrjetit, shihni “Information” (faqe 91). Përgatitja e marrësit 35 AL