Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Pamje e përgjithshme e

Pamje e përgjithshme e menyve kryesore Ikona emenysë Watch Listen Sound Effects Settings Përshkrimi Zgjedh burimin e videos që do të jetë hyrje për marrësin (faqe 40). Zgjedh muzikën nga SA-CD/CD, pajisja USB, Rrjeti i Shtëpisë ose SEN (faqe 40). Mund të përdorni gjithashtu radion FM/AM të marrësit të integruar. Ju mundëson të dëgjoni audio të përpunuar të ofruar nga teknologji ose funksione të ndryshme të patentuara nga Sony (faqe 50). Rregullon cilësimet e marrësit (faqe 81). Funksionet bazë Luajtja e një pajisje të burimit të hyrjes ?/1 Butonat hyrës V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Zgjidhni “Watch” ose “Listen” dhe më pas shtypni . Lista e artikujve të menysë shfaqet në ekranin e televizorit. 3 Zgjidhni pajisjen që dëshironi dhe shtypni . 4 Ndizni pajisjen dhe nisni luajtjen. 40 AL

5 Shtypni 2 +/– për të rregulluar volumin. Mund të përdorni gjithashtu MASTER VOLUME te marrësi. 6 Shtypni SOUND FIELD +/– për të shijuar tingullin rrethues. Mund të përdorni gjithashtu A.F.D./ 2CH, MOVIE ose MUSIC te marrësi. Për hollësi shihni faqe 50. Këshilla • Mund të aktivizoni INPUT SELECTOR në marrës ose shtypni butonat e hyrjes në telekomandë për të zgjedhur pajisjen që dëshironi. • Mund ta rregulloni volumin ndryshe me anë të çelësit MASTER VOLUME në marrës ose butonit 2 +/– në telekomandë. Për të ngritur ose ulur shpejt volumin – Rrotullojeni shpejt çelësin. – Shtypni dhe mbani butonin. Për të bërë rregullime të imëta – Rrotullojeni me ngadalë çelësin. – Shtypeni dhe lëshoni menjëherë butonin. Për të aktivizuar funksionin eheshtjes Shtypni . Funksioni i heshtjes do të anulohet kur veproni si më poshtë. •Shtypni përsëri . • Ndryshoni volumin. • Fikni marrësin. • Kryeni Kalibrimin automatik. Për të shmangur dëmtimin e altoparlantëve Përpara se të fikni marrësin, sigurohuni që të ulni nivelin e volumit. Funksionet bazë 41 AL