Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Luajtja e një

Luajtja e një iPod/iPhone Mund të shijoni materialet muzikore nga iPod/iPhone duke e lidhur me portën në marrës. Për hollësi mbi lidhjen e iPod/iPhone, shikoni faqen 28. (USB) Modelet e përputhshme të iPod/iPhone Mund të përdorni modelet e mëposhtme iPod/iPhone me këtë marrës. Përditësoni iPod/ iPhone me softuerin më të ri përpara se ta përdorni. iPod touch 4th generation iPod touch 3rd generation iPod touch 2nd generation iPod nano 6th generation iPod nano 5th generation (video camera) iPod nano 4th generation (video) iPod nano 3rd generation (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Shënime • Sony nuk mund të pranojë përgjegjësi në rast kur të dhënat e regjistruara në iPod/iPhone humbasin apo dëmtohen gjatë përdorimit të një iPod/iPhone të lidhur me marrësin. • Ky produkt është krijuar konkretisht për të punuar me iPod/iPhone dhe është certifikuar për plotësimin e standardeve të performancës së Apple. 42 AL

Zgjedhja e modalitetit të kontrollit të iPod/iPhone Mund të zgjidhni modalitetin e kontrollit të iPod/iPhone me anë të menysë iPhone CTRL në telekomandë. Mund të kontrolloni gjithashtu të gjitha veprimet duke parë informacionet në panelin e ekranit, kur ekrani i televizorit është i fikur. Për të komanduar iPod/iPhone me anë të telekomandës USB iPhone CTRL V/v/B/b, SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Funksionet bazë HOME 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Zgjidhni “Listen” dhe më pas shtypni . 3 Zgjidhni “USB” dhe më pas shtypni . Kur lidhet iPod ose iPhone, në ekranin e televizorit shfaqet “iPod/iPhone”. 4 Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur modalitetin e kontrollit iPod/iPhone. m/M N ./> X x Shtypni te USB para se të përdorni butonat emëposhtëm. Shtypni Përdorimi N Fillon luajtjen. X, x Vendos luajtjen në pauzë. m/M Shpejton prapa ose përpara. ./> Kalon në pjesën para/prapa. REPEAT Hyn në modalitet përsëritje. SHUFFLE Hyn në modalitet përzierjeje. iPhone CTRL Zgjedh modalitetin e kontrollit të iPod/iPhone. Shënime për iPod/iPhone • iPod/iPhone karikohet kur lidhet me marrësin ndërkohë që ky është i ndezur. • Nga ky marrës nuk mund të transferoni këngë te iPod/iPhone. 43 AL