Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

• Mos e shkëputni

• Mos e shkëputni iPod/iPhone gjatë punës. Për të shmangur dëmtimin e të dhënave ose dëmtimin e iPod/iPhone, fikeni marrësin gjatë lidhjes ose shkëputjes së iPod/iPhone. Lista e mesazheve e iPod/iPhone Mesazhi dhe shpjegimi Reading Marrësi njeh dhe lexon informacionet e iPodit ose iPhone-it. Not supported Është lidhur një iPod ose iPhone që nuk mbështetet. No device is connected Nuk ka një iPod ose iPhone të lidhur. No music Nuk u gjet muzikë. Headphones not supported Nuk ka dalje të zërit nga kufjet kur lidhet iPod ose iPhone. Luajtja e një pajisjeje USB Mund të shijoni muzikë nga pajisja USB duke e lidhur me portën (USB) në marrës. Për hollësi për lidhjen e një pajisjeje USB, shikoni "Lidhja e një iPod, iPhone, pajisjeje USB" (faqe 28). Formatet e skedarëve të muzikës që mund të riprodhohen nga ky marrës janë si më poshtë: Formati i skedarit MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Prapashtesat “.mp3” “.m4a”, “.3gp”, “.mp4” “.wma” “.wav” “.flac” Pajisjet USB të pajtueshme Mund të përdorni pajisjet e mëposhtme USB nga Sony me këtë marrës. Pajisje e verifikuar USB nga Sony Emri i produktit Emri i modelit Walkman ® NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Regjistrues Dixhital Zanor ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 Shënime • Marrësi nuk mund të lexojë të dhënat në formatin NTFS. • Marrësi nuk mund të lexojë të dhënat e tjera përveç atyre të ruajtura në ndarjen e parë të njësisë së diskut të ngurtë. * Marrësi nuk i luan skedarët të koduar me DRM. 44 AL

• Nuk garantohet funksionimi i modeleve që nuk janë të renditura këtu. • Funksionimi mund të mos jetë gjithmonë i garantuar edhe kur përdorni këto pajisje USB. • Disa nga këto pajisje USB mund të mos jenë të disponueshme për blerje në zona të caktuara. • Kur formatoni modelet e mësipërme, sigurohuni që t'i formatoni duke përdorur vetë modelin ose softuerin e dedikuar të formatimit për atë model. • Kur lidhni një pajisje USB me marrësin, sigurohuni që ta lidhni pasi të zhduket pamja “Creating Library” ose “Creating Database” në pajisjen USB. Funksionimi i pajisjes USB V/v/B/b, Për të komanduar pajisjen USB me anë të telekomandës USB SHUFFLE REPEAT Funksionet bazë OPTIONS N HOME N X x ./> 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Zgjidhni “Listen” dhe më pas shtypni . 3 Zgjidhni “USB” dhe më pas shtypni . Kur lidhet pajisja USB, në ekranin e televizorit shfaqet “USB”. Pajisjen USB mund ta komandoni me anë të telekomandës së marrësit. 4 Zgjidhni përmbajtjen që dëshironi nga lista e përmbajtjeve dhe më pas shtypni . Përmbajtja e zgjedhur do të fillojë të luhet dhe informacionet e përmbajtjes muzikore/video do të shfaqen në ekranin e televizorit. Shtypni te USB para se të përdorni butonat emëposhtëm. Shtypni N X x Përdorimi Fillon luajtjen. Vendos luajtjen në pauzë. Ndalon luajtjen. ./> Kalon në skedarin para/prapa. REPEAT SHUFFLE Hyn në modalitet përsëritje. Hyn në modalitet përzierjeje. 45 AL