Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Për Vajtjen në fillim

Për Vajtjen në fillim të pjesës aktuale, pjesës së mëparshme/ tjetër Rizgjedhjen e elementit që dëshironi të luani Kërkimin e elementit që dëshironi duke përdorur një fjalë kyçe Ndryshimin e serverit Zgjedhjen e luajtjes së përsëritur Zgjedhjen e luajtjes me përzierje Veproni si më poshtë Shtypni në mënyrë të përsëritur ./>. Shtypni RETURN O në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet direktoria që dëshironi. Ose shtypni OPTIONS, zgjidhni “Server List” dhe zgjidhni elementin që dëshironi. Për t'u kthyer në ekranin e riprodhimit, shtypni OPTIONS dhe zgjidhni “Now Playing”. Ndërkohë që zgjidhni përmbajtjen në server, shtypni ALPHABET SEARCH dhe shkruani një fjalë kyçe (faqe 73). Shtypni x. Zgjidhni më pas “Listën e Serverit” dhe shtypni . Zgjidhni serverin që dëshironi dhe shtypni . Shtypni vazhdimisht REPEAT derisa “Repeat All” ose “Repeat One” të shfaqet në ekranin e televizorit. Shtypni në mënyrë të përsëritur SHUFFLE derisa të shfaqet “Shuffle On” në ekranin e televizorit. Shijimi i Sony Entertainment Network (SEN) Mund të dëgjoni shërbimet e muzikës të ofruara në internet me anë të këtij marrësi (funksioni SEN). Për të përdorur këtë funksion, marrësi duhet të jetë i lidhur me rrjetin dhe rrjeti duhet të jetë i lidhur me internetin. Për hollësi shihni “6: Lidhja me rrjetin” (faqe 29). Vizitoni uebsajtin e mëposhtëm për më shumë informacione rreth SEN-it: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Ky marrës Shënim Përpara se të përdorni shërbimet e muzikës, mund t'ju duhet të regjistroni marrësin tuaj në varësi të ofruesit të shërbimit. Për hollësi rreth regjistrimit, vizitoni sajtin mbështetës për konsumatorët të ofruesit të shërbimit. * Në varësi të serverit ose pjesës, ndalimi i riprodhimit mund të mos funksionojë kur është zgjedhur funksioni Home Network. 64 AL

Butonat numerikë ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME 3 Zgjidhni dosjen ose stacionin që dëshironi dhe shtypni . • Shtypni vazhdimisht V/v për të zgjedhur elementin. • Shtypni për të kaluar te direktoria tjetër ose për të dëgjuar stacionin. • Shtypni RETURN O për të kaluar te direktoria e mëparshme. Shënim Nëse shfaqet “No service is available” dhe nuk mund të përfitoni një listë të ofruesve të shërbimit, shtypni OPTIONS dhe zgjidhni “Refresh”. Këshillë Marrësi shfaq shërbimin ose stacionin e fundit të zgjedhur kur funksioni ka ndryshuar në funksionin SEN, deri sa të fiket marrësi. Kur “Network Standby” është vendosur në “On”, shfaqet shërbimi ose stacioni i fundit i zgjedhur edhe po të fikni marrësin. Për të përdorur funksionin SEN me anë të telekomandës SHIFT Hapat e mëposhtëm shpjegojnë si të zgjidhni “vTuner”, si një shembull i shërbimeve të muzikës të ofruara në internet. 1 Shtypni SEN. Lista e ofruesve të shërbimit shfaqet në ekranin e televizorit. Nëse marrësi shfaq automatikisht shërbimin ose stacionin e zgjedhur, shtypni në mënyrë të përsëritur RETURN O derisa të shfaqet lista e ofruesve të shërbimit. Këshillë Gjithashtu ju mund të zgjidhni “SEN” nga “Listen” në menynë kryesore. 2 Zgjidhni “vTuner” dhe shtypni . Për Ndryshimin estacionit ose shërbimit Përdorimin e funksioneve të ndryshme gjatë kohës që marrësi zgjedh ose luan një stacion ose shërbim Veproni si më poshtë Shtypni RETURN O për t'u kthyer tek lista e ofruesve të shërbimit dhe zgjidhni sërish shërbimin. Për t'u rikthyer në ekranin e riprodhimit, shtypni OPTIONS dhe zgjidhni “Now Playing”. Shtypni OPTIONS. Elementi i shfaqur mund të ndryshojë në varësi të elementit ose direktorisë së zgjedhur. Përdorimi i Network Features 65 AL