Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Pasqyra e lëndës Rreth

Pasqyra e lëndës Rreth manualit ................................. 3 Aksesorët e dhënë ............................ 8 Përshkrimi dhe vendndodhja e pjesëve ...................................... 9 Fillimi ..............................................17 Lidhjet 1: Instalimi i altoparlantëve ..........19 2: Lidhja e altoparlantëve ..............21 3: Lidhja e televizorit .....................23 4a: Lidhja e pajisjeve video ...........24 4b: Lidhja e pajisjeve audio ...........28 5: Lidhja e antenave (ajrore) .........29 6: Lidhja me rrjetin ........................29 Përgatitja e marrësit Lidhja e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) ........................32 Ndezja e marrësit ...........................32 Konfigurimi i marrësit me anë të Easy Setup .....................32 Konfigurimi i cilësimeve të rrjetit të marrësit .................35 Udhëzim për komandat (OSD) që shfaqen në ekran ................39 Funksionet bazë Luajtja e një pajisje të burimit të hyrjes ....................................40 Luajtja e një iPod/iPhone ..............42 Luajtja e një pajisjeje USB .............44 6 AL Funksionet e sintonizuesit Dëgjimi i radios FM/AM ..............47 Paravendosja e stacioneve të radios FM/AM (Memoria e paravendosur) ....................... 48 Marrja e transmetimeve RDS (Vetëm për modelet në Evropë dhe Australi) ..............49 Shijimi i efekteve zanore Zgjedhja e fushave zanore ............. 50 Përdorimi i funksionit Sound Optimizer ..................... 53 Zgjedhja e llojit të kalibrimit ........ 53 Rregullimi i Balancuesit ................ 53 Përdorimi i funksionit Pure Direct ............................... 54 Rivendosja e fushave zanore në cilësimet e parazgjedhura ....... 54 Përdorimi i Network Features Rreth funksioneve të rrjetit të marrësit ................................ 55 Konfigurimi i serverit .................... 55 Përdorimi i materialeve audio të ruajtura në server ................ 61 Shijimi i Sony Entertainment Network (SEN) ........................ 64 Përdorimi i funksionit PARTY STREAMING .......................... 67 Shijimi i muzikës nga iTunes me AirPlay ............................... 69 Përditësimi i softuerit .................... 70 Kërkimi i një elementi duke përdorur një fjalë kyçe ............ 73

Veçoritë e “BRAVIA” Sync Çfarë është “BRAVIA” Sync? ....... 74 Përgatitja për “BRAVIA” Sync .... 74 One-Touch Play ............................. 75 Kontrolli i audios së sistemit ........ 76 System Power-Off .......................... 76 Scene Select ..................................... 77 Home Theatre Control ................. 77 Remote Easy Control .................... 77 Funksionet e tjera Kalimi mes audios dixhitale dhe analoge (INPUT MODE) ...... 78 Përdorimi i foleve të tjera të hyrjes video/audio (Caktimi i hyrjes audio) ......... 78 Përdorimi i një lidhjeje me dy amplifikatorë ...................... 79 Kthimi në cilësimet e parazgjedhura të fabrikës .... 80 Rregullimi i cilësimeve Përdorimi i menysë së Cilësimeve ........................... 81 Easy Setup ....................................... 83 Menyja e cilësimeve të altoparlantit ......................... 83 Menyja Cilësimet e audios ............ 87 Menyja e cilësimeve HDMI .......... 89 Menyja Input Settings ................... 90 Menyja Network Settings ............. 90 Menyja e Cilësimeve të sistemit ................................. 91 Funksionimi pa përdorur OSD .... 92 Përdorimi i telekomandës Ricaktimi i butonit të hyrjes ......... 99 Rivendosja e butonave të hyrjes .................................. 100 Informacion shtesë Masat paraprake ........................... 100 Zgjidhja e problemeve ................. 101 Specifikimet .................................. 113 Indeksi ........................................... 117 7 AL