Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

• Në varësi të

• Në varësi të televizorit, nisja e përmbajtjes mund të mos shfaqet. • Në varësi të cilësimeve, marrësi mund të mos ndizet kur “Pass Through” vendoset në “Auto” ose “On”. Këshillë Ju mund të zgjidhni gjithashtu një pajisje të lidhur, si p.sh. një luajtës Blu-ray Disc ose DVD nga menyja e televizorit. Marrësi dhe televizori do të kalojnë automatikisht në daljen e duhur HDMI. Kontrolli i audios së sistemit Mund të dëgjoni zërin e televizorit nga pajisjet e lidhura me marrësin nëpërmjet një veprimi të thjeshtë. Ju mund ta përdorni funksionin e kontrollit të audios së sistemit përmes menysë së televizorit. Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. TV Vendosja e System Audio Control në aktiv Marrësi • Aktivizohet (nëse është në modalitet gatishmërie) • Kalon në hyrjen e përshtatshme HDMI Shënime • Nëse funksioni System Audio Control nuk funksionon sipas cilësimeve të televizorit tuaj, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. • Kur “Control for HDMI” është vendosur në “On”, cilësimet e “HDMI Audio Out” në menynë Cilësimet e HDMI do të caktohen automatikisht, bazuar në cilësimet e sistemit të audios së sistemit (faqe 89). • Nëse televizori është ndezur përpara ndezjes së marrësit, televizori do të humbë për momentin daljen e zërit. System Power-Off Kur fikni televizorin me anë të butonit të energjisë në telekomandën e televizorit, marrësi dhe pajisja e lidhur fiken automatikisht. Mund të përdorni gjithashtu telekomandën e marrësit për të fikur televizorin. TV ?/1 Minimizon volumin etelevizorit Nxjerr zërin e televizorit Mund të përdorni gjithashtu funksionin e kontrollit të sistemit audio si më poshtë. • Nëse ndizni marrësin kur televizori është i ndezur, funksioni System Audio Control do të aktivizohet automatikisht për të nxjerrë tingullin e televizorit përmes altoparlantëve të lidhur me marrësin. Megjithatë, nëse e fikni marrësin, zëri do të nxirret nga altoparlantët e televizorit. • Kur shijoni zërin nga televizori përmes altoparlantëve të lidhur me marrësin, mund të rregulloni volumin ose të fikni zërin përkohësisht duke përdorur telekomandën e televizorit. Shtypni TV ?/1. Televizori, marrësi dhe pajisja e lidhur fiken. Shënime • Aktivizoni funksionin e bllokimit të ushqimit të televizorit me energji përpara se të përdorni funksionin Fikja e sistemit. Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. • Në varësi të kushteve të pajisjes së lidhur, ajo mund të mos fiket. Për hollësi, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjeve të lidhura. 76 AL

Scene Select Cilësia optimale e figurës dhe fusha zanore zgjidhen automatikisht sipas skenës së zgjedhur në televizor. Për hollësi rreth funksionimit, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. Shënim Fusha zanore mund të mos ndryshojë në varësi të televizorit. Tabela korresponduese Caktimi i skenës në televizor Fusha zanore Cinema HD-D.C.S. Sports Sports Music Animation Photo Game Graphics Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Remote Easy Control Mund ta përdorni telekomandën e televizorit për të përdorur menynë e marrësit. Zgjidhni marrësin (AV AMP) e njohur nga televizori. Shënime • Marrësi njihet si “Tuner (AV AMP)” nga televizori. • Televizori duhet të jetë i përputhshëm me menynë e lidhjes. • Në varësi të llojit të televizorit, disa nga veprimet mund të mos jenë të disponueshme. Home Theatre Control Nëse një televizor i përputhshëm me “Home Theatre Control” lidhet me marrësin, në televizorin e lidhur shfaqet një ikonë për aplikacionet e bazuara në internet. Mund të ndërroni hyrjen e marrësit ose të ndërroni fushat zanore me anë të telekomandës së televizorit. Mund të rregulloni gjithashtu nivelin e altoparlantit qendror ose të nën-vuferit ose të rregulloni cilësimet e“Sound Optimizer” (faqe53), “Dual Mono” (faqe 88) ose “A/V Sync.” (faqe 88). Veçoritë e “BRAVIA” Sync Shënim Për të përdorur funksionin Home Theatre Control, televizori juaj duhet të hyjë në një shërbim me brez të gjerë. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit tuaj. 77 AL