Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Aksesorët e dhënë •

Aksesorët e dhënë • Udhëzimet e përdorimit (ky manual) (Vetëm për modelet e Australisë dhe Meksikës) •Udhëzuesi ishpejtë ikonfigurimit (1) • Telekomanda (RM-AAU169) (1) • Bateri R6 (përmasa AA) (2) • Udhëzuesi i referencës (1) (vetëm për modelet në Evropë) • Antena FM me tel (ajrore) (1) Futja e baterive në telekomandë Futni dy bateri R6 (madhësia-AA) (të përfshira) në telekomandë. Ruani polaritetin e duhur gjatë vendosjes së baterive. • Antena AM në formë kornize (ajrore) (1) • Mikrofoni i optimizuesit (ECM-AC2) (1) Shënime • Mos e lini telekomandën në vende të nxehta apo me shumë lagështirë. • Mos përdorni bateri të re së bashku me të vjetrat. • Mos përzieni bateri me mangan me lloje të tjera baterish. • Mos e ekspozoni sensorin e telekomandës ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose aparaturave që lëshojnë dritë. Duke vepruar kështu mund të shkaktoni keqfunksionim. • Nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një periudhë të gjatë, hiqini bateritë për të shmangur dëmtimet e mundshme nga rrjedhja dhe gërryerja e baterive. • Kur zëvendësoni bateritë, butonat në telekomandë mund të rivendosen në cilësimet e parazgjedhura. Nëse kjo ndodh, përcaktoni sërish butonat e hyrjes (faqe 99). • Kur marrësi nuk i përgjigjet më telekomandës, zëvendësoni të gjitha bateritë me të reja. 8 AL

Përshkrimi dhe vendndodhja e pjesëve Paneli i përparmë A ?/1 (ndezur/në gatishmëri) (faqe 32, 48, 54) Treguesi mbi buton ndizet si më poshtë: I gjelbër: Marrësi është i ndezur. Portokalli: Marrësi është në modalitet gatishmërie, dhe –“Control for HDMI” (faqe89), ose “Network Standby” (faqe 91) është në “On”. – “Pass Through” (faqe 89) është i vendosur në “On”* ose “Auto”. Fiket kur marrësi është në modalitet gatishmërie dhe “Control for HDMI”, “Pass Through” dhe “Network Standby” vendosen në “Off”. * Vetëm për modelet e Australisë dhe Meksikës. Shënim Nëse treguesi pulson me ngadalë, po kryhet përditësimi i softuerit (faqe 70). Nëse treguesi pulson vazhdimisht me shpejtësi, përditësimi i softuerit ka gabimin (faqe 101). B SPEAKERS (faqe 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Shtypni TUNING MODE për të përdorur një sintonizues (FM/AM). Shtypni TUNING +/– për të skanuar një stacion. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (faqe 50, 51) E Paneli i ekranit (faqe 10) F SOUND OPTIMIZER (faqe 53) G INPUT MODE (faqe 78) H DIMMER Rregullon ndriçimin e panelit të ekranit në 3 nivele. I DISPLAY (faqe 98) J Sensori i telekomandës Merr sinjal nga telekomanda. K PURE DIRECT (faqe 54) Treguesi mbi buton ndizet kur aktivizohet PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (faqe 41) M INPUT SELECTOR (faqe 41) N Porta (USB) (faqe 28) O Foleja AUTO CAL MIC (faqe 33) P Foleja PHONES Lidhet me kufjet. 9 AL