Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Menyja [Display]

Menyja [Display] (Ekrani) EQ settings [] Cilësimet e sintonizuesit [] Cilësimet e audios [] Parametrat [Display] (Ekrani) Niveli i basit i altoparlantit të përparmë [FRT BASS] Niveli ialtos ialtoparlantëve të përparmë [FRT TREBLE] Niveli i basit i altoparlantit qendror [CNT BASS] Niveli ialtos ialtoparlantit qendror [CNT TREBLE] Niveli i basit i altoparlantëve rrethues [SUR BASS] Niveli ialtos ialtoparlantëve rrethues [SUR TREBLE] Niveli i basit i altoparlantit të lartë [FH BASS] Niveli ialtos ialtoparlantëve të lartë të përparmë [FH TREBLE] Modaliteti i marrjes së stacioneve FM [FM MODE] Emërtimi i stacioneve të paravendosura [NAME IN] Digital Legato Linear [D.L.L.] Sound Optimizer [OPTIMIZER] Sinkronizon daljen audio me atë video [A/V SYNC] Volumi AUTO i përparuar [AUTO VOL] Zgjedhja e gjuhës së transmetimit dixhital [DUAL MONO] Ngjeshja e diapazonit dinamik [D. RANGE] Cilësimet FRT B. –10 dB deri në FRT B. +10 dB (hapa nga 1.0 dB) FRT T. –10 dB deri në FRT T. +10 dB (hapa nga 1.0 dB) CNT B. –10 dB deri në CNT B. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) CNT T. –10 dB deri në CNT T. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) SUR B. –10 dB deri në SUR B. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) SUR T. –10 dB deri në SUR T. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) FH B. –10 dB deri në FH B. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) FH T. –10 dB deri në FH T. +10 dB (hapa nga 1,0 dB) STEREO, MONO Për hollësi shihni “Emërtimi i stacioneve të paravendosura (Name Input)” (faqe 49). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms deri në 300 ms (interval 10 ms), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF 96 AL

Menyja [Display] (Ekrani) Cilësimet HDMI [] Cilësimet e sistemit [] Parametrat [Display] (Ekrani) Control for HDMI [CTRL: HDMI] Pass Through [PASS THRU] Dalja Audio HDMI [AUDIO OUT] Subwoofer Level [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Modaliteti i gatishmërisë automatike [AUTO STBY] Version Display [VER. x.xxx] h) Cilësimet CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF a) Ju mund të zgjidhni këtë cilësim vetëm pasi të keni kryer Kalibrimin automatik dhe të keni ruajtur cilësimet. b) Në varësi të cilësimeve të modelit të altoparlantit, disa parametra ose cilësime mund të mos jenë të disponueshme. c) xxx përfaqëson një kanal të altoparlantit (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Ky parametër mund të zgjidhet vetëm nëse “SP PATTERN” nuk është vendosur në një cilësim me altoparlantë rrethues të pasmë ose të përparmë të lartë (faqe 85). e) Mund ta zgjidhni këtë parametër vetëm nëse altoparlanti juaj është vendosur në “SMALL”. f) Mund ta zgjidhni këtë parametër vetëm nëse zgjidhni “HD-D.C.S.” si fushë zanore. g) Vetëm për modelet në Australi dhe Meksikë. h) x.xxx përfaqëson një numër të versionit. Rregullimi i cilësimeve 97 AL