Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Për të paraqitur

Për të paraqitur informacionin në panelin e ekranit. Paneli i afishimit ofron informacione të ndryshme rreth gjendjes së marrësit, si p.sh. fushën zanore. 1 Zgjidhni hyrjen që dëshironi t'i shihni informacionin. 2 Shtypni AMP dhe më pas shtypni në mënyrë të përsëritur DISPLAY. Sa herë që shtypni DISPLAY, ekrani do të ndryshojë në mënyrë ciklike si më poshtë. Emri iindeksit ihyrjes 1) t Hyrja që zgjodhët t Fusha zanore e zbatuar aktualisht 2) t Niveli i volumit t Informacioni i transmetimit 3) Kur dëgjoni radio FM dhe AM Emri i stacionit të paravendosur 1) t Frekuenca t Fusha zanore e zbatuar aktualisht 2) t Niveli i volumit Kur merrni transmetim RDS (Vetëm për modelet në Evropë dhe Australi) Emri i shërbimit të programit ose emri i stacionit të paravendosur 1) t Frekuenca, banda dhe numri i paravendosur t Fusha zanore e zbatuar aktualisht 2) t Niveli ivolumit 1) Emri i indeksit shfaqet vetëm kur i keni caktuar një të tillë hyrjes ose stacionit të paravendosur. Emri i indeksit nuk shfaqet kur janë vendosur vetëm hapësira boshe ose është i njëjtë me emrin e hyrjes. 2) “PURE.DIRECT” shfaqet kur aktivizohet funksioni Pure Direct. 3) Informacioni i transmetimit mund të mos afishohet. Shënim Karakteret ose shenjat mund të mos shfaqen për disa gjuhë. 98 AL

Përdorimi i telekomandës Ricaktimi i butonit të hyrjes Ju mund të ndryshoni cilësimet e parazgjedhura të butonave të hyrjes për t'iu përshtatur pajisjes në sistemin tuaj. Për shembull, nëse lidheni me një luajtës Blu-ray Disc me folenë SAT/CATV në marrës, mund të vendosni butonin SAT/ CATV në këtë telekomandë të kontrollojë edhe luajtësin Blu-ray. Shënim Nuk mund të ricaktoni butonat e hyrjes TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN. Butonat numerikë TV ?/1 Butonat hyrës 1 Ndërsa mbani të shtypur butonin e hyrjes që dëshironi t'i ndryshoni caktimin, mbani të shtypur TV ?/1. Shembull: Ndërkohë që mbani shtypur SAT/CATV, mbani shtypur TV ?/1. 2 Ndërsa mbani të shtypur butonin TV ?/1, lëshoni butonin e hyrjes. Shembull: Ndërsa mbani të shtypur butonin TV ?/1, lëshoni SAT/CATV. 3 Duke iu referuar tabelës së mëposhtme, shtypni butonin korrespondues për kategorinë që dëshironi dhe më pas lëshoni TV ?/1. Shembull: Shtypni 1 dhe më pas lëshoni TV ?/1. Tani mund të përdorni butonin SAT/CATV për të kontrolluar luajtësin Blu-ray Disc. Kategoritë Luajtës Blu-ray Disc 1 (modaliteti komandues BD1) a) Regjistrues Blu-ray Disc 2 (modaliteti komandues BD3) a) DVD luajtës 3 (modaliteti komandues DVD1) DVD regjistrues 4 (modaliteti komandues DVD3) b) VCR 5 (modaliteti komandues VTR3) c) Luajtës CD 6 Shtypni a) Për detaje mbi cilësimet BD1 ose BD3, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me luajtësin Blu-ray Disc ose regjistruesin Blu-ray Disc. b) Regjistruesit DVD Sony përdoren me një cilësim DVD1 ose DVD3. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me regjistruesit DVD. c) VCR-të Sony përdoren me një cilësim VTR 3 i cili i korrespondon VHS-së. Përdorimi i telekomandës 99 AL