Views
9 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA Odporúčania Dôležité upozornenie: pri akomkoľvek zásahu pri inštalácii alebo údržbe musí byt' rúra odpojená od elektrickej siete. • Inštaláciu musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s platnými normami STN. • Po vybalení rúry skontrolujte, či sa rúra počas prepravy nepoškodila a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade, že máte pochybnosti, obrát'te sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. • Po vybalení rúry ju nechajte na základni z polystyrénu, aby sa nepoškodila. • Pri inštalácii rúry vám odporúčame navliect' si ochranné rukavice. • Rúra je vybavená dvoma rukovät'ami na boku (B), ktoré uľahčujú manipuláciu pri inštalácii (obr. 7). Pripravte linku • Nábytok v kuchyni v priamom kontakte s rúrou musí odolávat' teplu (min. 80 °C). • Vykonajte všetky práce na vyrezanie otvoru v linke ešte pred vložením rúry. Pozorne odstráňte piliny, ktoré by mohli spôsobit' nesprávnu činnost' rúry. • Rozmery nábytku, do ktorého je možné rúru namontovat', sú uvedené na obrázkoch 1, 2 a 3. Rozmery rúry sú znázornené na obrázku 4. • Aby bolo zabezpečené správne vetranie, odporúčame vám nechat' otvor na dne linky (dodržiavajúc rozmery na obrázku). Dno rúry nesmie byt' po ukončení inštalácie prístupné. • Počas inštalácie rúry dávajte pozor, aby sa jej steny nedotýkali častí nábytku stojaceho v tesnej blízkosti. 2 3 1 4 145

• Pre rúry nainštalované pod pracovnou doskou sa vyžaduje minimálna medzera 5 mm medzi horným okrajom rúry a spodným okrajom pracovnej dosky (obr. 5). Aby bola zaručená správna činnost' výrobku, táto medzera nesmie byt' nikdy zakrytá. • Ak je linka pevne prichytená k múru, musí byt' ukotvená konzolami (A) (obr. 6). Elektrické zapojenie Uzemnenie rúry vyplýva zo zákona. • Elektrické zapojenie musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s platnými normami STN. • Pracovník vykonávajúci inštaláciu je zodpovedný za správne vykonané elektrické zapojenie a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov. • Prívodný elektrický kábel musí byt' dostatočne dlhý, aby bolo možné vykonat' zapojenie rúry zasunutej v linke. • Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, počas inštalácie je potrebné použit' prístupné zariadenie, ktoré zabezpečí odpojenie od siete, alebo bipolárny vypínač s minimálnou vzdialenost'ou kontaktov 3 mm. • Nepoužívajte rozdvojky alebo elektrické predlžovačky. • Po inštalácii nesmú byt' elektrické časti prístupné. 5 6 146