Views
8 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-bg.fm5 Page 103

54804-bg.fm5 Page 103 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM Техническа информация за инсталиращото лице • След изваждане на фурната от опаковката й, преди да извършите свързването, я поставете върху основата от полистиролова пяна, за да я предпазите от повреда. • Не се опитвайте да повдигате фурната за дръжката. Повдигайте за страните, както е показано на фигурата (вж. стрелката). • Проверете дали уредът не е бил повреден при транспортирането. • Размерите на фурната и размерите на кухненския шкаф са показани на фигурата встрани. • За инсталиране на плочата вж. картата на изделието за плочата за готвене. ИНСТАЛИРАНЕ • Кухненските шкафове, допиращи се до фурната, трябва да бъдат топлоустойчиви (минимум 80° C). • Извършете електрическите съединения между плота за готвене и фурната (вж. главата “Електрическо свързване”. • Инсталирайте фурната в отвора, като я повдигнете за страните и внимавате да не захванете вътре захранващия кабел. • За правилна вентилация следвайте указанията за вентилационния отвор, показани на фигурата (мин. 500 x 80 мм или еквивалентна площ). Освен това, оставете поне 5 мм разстояние между горната стена на фурната и долния ръб на работния плот. Това място не бива да е препречено от греди или други структурни елементи. • През време на инсталирането на фурната трябва да се внимава страните да не се допират до предните ръбове на шкафа или съседни чекмеджета и вратички (вж. фигурата). Без допиране • Прикрепете фурната към кухненския шкаф с винтове (A), както е показано. 103

54804-bg.fm5 Page 104 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM • Внимание: Не свързвайте електрозахранването, преди да сте завършили свързването на фурната и плочата за готвене. • Уредът трябва да се инсталира и свърже към електрозахранването от квалифициран техник в съответствие с указанията на производителя и според местните норми. • Инсталиращото лице носи отговорност за правилното електрическо свързване на фурната и съблюдаването на съответните предписания за безопасност. ИНСТАЛИРАНЕ • Фурната трябва да се свърже към електрозахранването посредством прекъсвач на всички полюси с минимална междина на контактите 3 мм. • Уредите трябва да бъдат заземени по закон. • Не използвайте разклонители или удължители. • След като фурната е инсталирана, до електрическите компоненти не трябва да са достъпни. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Вж. отделните инструкции за инсталиране, предоставени с плота за готвене. Електрическо свързване между различни модели плочи и фурна Внимание: Фигурите представят дясната B B страна на фурната, гледана отгоре, като наблюдателят е застанал пред вратичката на фурната. C C • Поставете скобата “B” в първите отвори на съединителния блок “C”, като се започне отляво (както е показано). • Свържете проводника на заземяването (D) на плота за готвене към фурната (E), както е показано. B C • Монтирайте съответните копчета в таблото за управление последни. Плоча с 4 газови горелки: Положение на копчетата на предното табло с органи за управление Плоча с 3 газови горелки/1 електрически котлон: Положение на копчетата на предното табло с органи за управление Стъклокерамична плоча: Положение на копчетата на предното табло с органи за управление Стъклокерамична плоча (с 2 двойни зона за готвене): Положение на копчетата на предното табло с органи за управление 104