Views
9 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-bg.fm5 Page 105

54804-bg.fm5 Page 105 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА • За да използвате вашата нова фурна по найдобрия начин, внимателно прочетете инструкциите за потребителя и ги пазете под ръка за справки в бъдеще. • Свалете картонените предпазители и защитния пластмасов филм. 1. Опаковка • Опаковъчният материал може да се рециклира 100%, както се потвърждава от символа за рециклиране ( ). 2. Изделия • Уредите са направени от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърлите уредите, съблюдавайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващите кабели, така че уредите да не могат да се свързват към мрежата. • Извадете принадлежностите от фурната и я загрейте до 200° C за около един час, за да отстраните миризмата на защитна грес и изолационни материали. През време на тази процедура дръжте прозореца отворен. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ • Преди действия по обслужване на фурната я изключете от електрозахранването. • Пазете децата далеч от фурната, когато тя се използва и когато току-що е била изключена. • Фурната трябва да се ремонтира или настройва изключително от квалифициран техник. • Проверете дали електрически проводници на други електроуреди не се допират до горещи части и не са захванати от вратичката на фурната. • През време на процеса на готвене от храната се изпарява вода. За всички фурни е необходимо тази пара и друг дим да бъдат отвеждани от вътрешността на фурната. По съображения за безопасност и естетически съображения сме решили, че оптималното решение е отвор отдолу на вратичката. Затова понякога може да се види как от тази част излиза пара (вж. фигурата). Това е нормално явление и долният ръб може да се почиства след сваляне на вратичката на фурната, както е описано по-долу в тази глава. “Почистване на фурната и принадлежностите й”. Имайте предвид, че вътре във фурната може да има остатъчна пара. Поради това вратичката на фурната трябва да се отваря с голямо внимание. • Върху отворената вратичка не трябва да се поставят тежки предмети, тъй като това може да доведе до повреда на фурната и пантите. Макс. тегло: 7 кг. • За изваждане на тави за печене и принадлежности от гореща фурна използвайте ръкавици за фурна. • Не покривайте дъното на фурната с алуминиево фолио. • Не поставяйте във фурната възпламеними вещества - съществува риск от пожар, ако фурната случайно бъде включена. • Фурната е снабдена със система за . въздушно оохлаждане, която предпазва от прекомерни температури на предната част на фурната и околните шкафове. Декларация за съответствие Тези уреди са предназначени за съприкосновение с хранителни продукти и са конструирани в съответствие с Директива 89/109/EEC. • Уредите са предназначени само за използване като уреди за готвене. Всяка друга употреба на уредите (напр. за отопляване на помещение) се смята за неправилна и потенциално опасна. • Уредите са проектирани, произведени и продавани в съответствие с: - изискванията на Директива “Ниско напрежение” 73/23/EEC; - изискванията за защита на Директива EMC 89/336/EEC; - изискванията на Директива 93/68/EEC. Димоотвод 105

54804-bg.fm5 Page 106 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ФУРНАТА • Предоставените принадлежности зависят от модела (вж. отделно доставената Карта на изделието). . Тава за отцеждане Тавата за отцеждане е предназначена за събиране на мазнина и частици от храна при поставяне под скарата; тя може да се използва и като плоча за приготвяне на месо, пиле и риба, с или без зеленчуци. Когато тавата за отцеждане се използва под скарата, налейте в нея малко вода, за да избегнете пръските мазнина и дима. Тава за печене За приготвяне на бисквити, целувки и пици. Скара Скарата може да се използва за печене на храни или като поставка за тави за печене, форми за кекс и други съдове за готвене. Тя може да се поставя на всяко от нивата за рафтове във фурната. Катализиращи панели (в зависимост от модела) Катализиращите панели имат микропоресто покритие, което поглъща пръските мазнина. Ние препоръчваме след приготвяне на особено мазна храна да се изпълнява цикъл на автоматично почистване. 1. За да почистите фурната, загрейте я празна до 200° C и я оставете включена около един час. 2. Ако е необходимо, след завършване на цикъла и когато фурната е изстинала, с мокра гъба отстранете остатъците от храна. Не използвайте перилни или миялни препарати - има риск от повреда на катализиращото емайлово покритие. Шиш (в зависимост от модела) Използвайте шиша, както е показано в съответния раздел на отделно доставената Карта на изделието. Комплект съдове за грил (в зависимост от модела) Скарата може да се наглася на две различни положения. В положение (1) тя е с 1 см по-близо до нагревателния елемент, отколкото в положение (2). 106