Views
9 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 BG (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-bg.fm5 Page 109

54804-bg.fm5 Page 109 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ Й Сваляне на вратичката на фурната (за почистване) 1. Отворете вратичката на фурната. 2. Натиснете езичетата на пантите (A) напред. 3. Повдигнете езичетата, докато се зацепят, а след това свалете вратичката. 4. Внимание: Докато почиствате фурната, внимавайте задържащите езичета на пантите да не се извадят. 5. Поставете отново вратичката на фурната, като следвате горните стъпки в обратен ред. Сваляне на елемента на грила за почистване на тавана (в зависимост от модела) • Не се опитвайте да почиствате фурната, преди да изстине. 1. За да почистите тавана на фурната, изтеглете елемента на грила и го наведете напред, колкото е възможно. 2. Почистете тавана на фурната и после върнете елемента на грила в първоначалното му положение. Смяна на лампата на фурната 1. Изключете фурната от електрозахранването. 2. Развинтете капака на лампата. 3. Сменете лампата (вж. Забележката). 4. Поставете отново капака на лампата. 5. Включете отново електрозахранването. Смяна на страничната лампа (в зависимост от модела) 1. Изключете фурната от електрозахранването. 2. Свалете лявата странична решетка. 3. С помощта на отвертка извадете капака на осветителното тяло. 4. Сменете лампата (вж. Забележката). 5. Поставете отново капака на лампата и го натиснете към стената на фурната, докато щракне на място. 6. Поставете отново страничната решетка. 7. Свържете отново електрозахранването. Забележка: Използвайте само лампи 25 W 230 V, тип E-14, T300°C, предлагани от Сервиза за поддръжка. . ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Фурната не работи • Изключете и включете отново фурната, за да видите дали проблемът се появява отново. • Проверете дали има електрозахранване в мрежата. • Селекторът на фурната не е ли в положение “0”, ? • Проверете дали сте задали температурата и функцията. • Ако на дисплея на електронния програматор е показано съобщение “OFF”, натиснете кой да е клавиш (в зависимост от модела), за да нулирате фурната, а след това нагласете часовника. • Уверете се, че механичният програматор (в зависимост от модела) е нагласен на . 109

54804-bg.fm5 Page 110 Thursday, April 5, 2001 5:47 PM Преди да се обърнете към Сервиза за поддръжка: 1. Опитайте се да решите проблема (вж. “Отстраняване на неизправности”). 2. Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността се повтаря. Проверете дали селекторът за фурната не е в положение “0”. Моля, посочете: • кратко описание на неизправността, • точния тип и модел, • сервизния номер (числото след думата Service на табелката с данни), разположен на десния ръб на отвора на фурната (вижда се, когато вратичката на фурната е отворена). Сервизните номера са посочени и в гаранционната книжка, • пълния си адрес и телефонен номер. За извършване на гаранционни ремонти винаги е необходимо да се обръщате към сервизите за техническа помощ, упълномощени от Производителя, както е посочено в условията на гаранцията. В случай, че ремонтът е извършен от техник, който не е от сервиз за техническа помощ, упълномощен от производителя, е необходимо да получите удостоверение за извършената работа, като се уверите, че използваните резервни части са оригинални от производителя, като се съблюдават основните правила на гаранцията и на безопасността на изделието. СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА 110