Views
9 months ago

KitchenAid 906.2.02 - 906.2.02 DA (855164516010) Scheda programmi

KitchenAid 906.2.02 - 906.2.02 DA (855164516010) Scheda programmi

BESKRIVELSE AF

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET B A C F G H E D A. Indikator for indstillet temperatur. Kontakt serviceafdelingen, hvis bogstavet “A” blinker på displayet. B. Knap for standby “On”. C. Knap til indstilling af den ønskede temperatur (+3, +4, +5, +6, +7°C) D. Knap til lynindfrysning. Til produkter med fryseafdeling (lynindfrysningsfunktionen skal aktiveres mindst 3 timer før indfrysning af friske varer i fryseren. Funktionen deaktiveres automatisk efter 26 timer). D. Knap til lynafkøling. Til produkter uden fryseafdeling (funktionen deaktiveres automatisk efter ca. 6 timer). E. Den gule kontrollampe lyser, når lynindfrysningsfunktionen (eller lynafkølingsfunktionen) er aktiveret. F. Knap til deaktivering af funktionen lydalarm (alarmen starter, når køleskabsdøren har stået åben i mere end 2 minutter). G. Rød kontrollampe. Blinker når alarmen for åben dør er aktiveret, eller når bogstavet “A” blinker på displayet. H. Børnesikring. Aktiveres ved at trykke samtidigt på knapperne F og D, for at hindre andre personer (f.eks. børn) i at ændre temperaturen og de valgte funktioner. Børnesikringen deaktiveres ved igen at trykke samtidigt på knapperne F og D, og holde dem inde. D GB F NL E P I GR S N DK FIN

REGULERING AF TEMPERATUREN I KØLESKABET Skabet er normalt fabriksindstillet til den anbefalede driftstemperatur på +5°C. Denne temperatur kan reguleres mellem +3°C og +7°C på følgende måde: • Tryk én gang på knappen C, der regulerer den indvendige temperatur: På temperaturdisplayet blinker den tidligere indstillede temperatur. • Opbevaringstemperaturen kan nu ændres med 1°C for hver gang, der trykkes på knappen: Værdien på displayet vil blinke (mellem +3°C og +7°C). • Ca. 5 sekunder efter, at der sidst er trykket på knappen, bliver temperaturen gemt i hukommelsen, og displayet holder op med at blinke. • Temperaturen i fryseafdelingen (ca. -18 / -24°C) indstilles automatisk af den elektroniske kontrolenhed og kan ikke vælges. Bemærk: I tilfælde af strømafbrydelse (strømsvigt) bibeholdes de valgte funktioner. KNAP TIL VENTILATOR Ventilatoren sikrer en ensartet temperatur i køleafdelingen og optimerer på den måde opbevaringen af madvarerne. Ventilatoren aktiveres med et tryk på knappen (10a). Det anbefales at tænde for ventilatoren, når rumtemperaturen er over 27 - 28°C, eller når der dannes kondensvanddråber på glashylderne samt i tilfælde af høj luftfugtighed. Bemærk: Blokér aldrig luftindtaget med madvarer. (10b) Ventilatoren kører KUN, når kompressoren er i drift. Husk at slukke for ventilatoren, når rumtemperaturen falder. 5019 608 01071 Printed in Italy 11/09 D GB F NL E P I GR S N DK FIN