Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

INNAN KYLSKÅPET

INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS Den produkt som du har förvärvat är en kombination av kyl och frys och är uteslutande avsedd för hushållsbruk. Frysdelen är avsedd för infrysning av färska och tillagade livsmedel, tillverkning av istärningar och förvaring av frysta livsmedel; Avfrostningen sker manuellt. Kyldelen, som har automatisk avfrostning, är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker. För att du ska få ut mesta möjliga av ditt kombinerade kyl- och frysskåp rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. Här finner du en beskrivning av ditt kyl- och frysskåp enhet och goda råd om livsmedelsförvaring. Spar detta häfte som framtida referens. 1. Ta av emballaget och försäkra dig om att kylskåpet inte har skadats under transport och att dörrarna stänger ordentligt. Återförsäljaren ska upplysas om eventuella skador inom 24 timmar efter leverans. 2. För att kylsystemet ska fungera optimalt redan från början rekommenderar vi att du väntar i minst två timmar efter att kyloch frysskåpet ställts på plats innan du tar det i funktion. 3. Försäkra dig om att skåpet installeras och ansluts av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande föreskrifter. 1. Förpackningen Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ gällande föreskrifter när förpackningen kasseras. Förpackningsmaterialet (plastpåsar osv) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara. 2. Produkten Detta kyl- och frysskåp är tillverkat av material som kan återvinnas. Följ gällande föreskrifter för sophantering när skåpet ska skrotas. Gör skåpet obrukbar genom att klippa av elsladden. Lämna inte skåpet i naturen, utan vänd dig till en anläggning som samlar upp och återanvänder kylgas. Information: Detta kylskåp innehåller varken CFC (kylkretsen innehåller R134a) eller HFC (kylkretsen innehåller isobutan R600a). Se typskylten som finns på skåpet för ytterligare information. MILJÖRÅD 78

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG • Använd kyldelen uteslutande för förvaring av färska livsmedel och frysdelen uteslutande för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel och tillverkning av istärningar. • Var noga med att inte täcka över eller på annat sätt blockera skåpets ventilationsöppningar. • Ställ inte in glasbehållare som innehåller vätskor i frysen, eftersom de kan explodera. • Förtär inte istärningar eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysen. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador. • Låt inte barn leka med skåpet eller gömma sig inuti det. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att barn blir instängda i skåpet och utsätts för kvävningsrisk. • Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysackumulatorerna (om sådana medföljer). Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 ° C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 ° C och +32 ° C. Att ta kyl- och frysskåpet i funktion • Ställ ratten (1) i det läge som rekommenderas på produktbladet (enligt tillverkarens rekommendation). • Den gröna kontrollampan (3) tänds och talar om att kyldelen är i funktion. På modeller med en kompressor måste man även vrida på ratten (4) för att skåpet ska sättas i funktion. • Vrid ratten (1) till Off för att stänga av kyldelen. • För att släcka belysningen när man vill lämna dörren öppen ska knappen (8) dras utåt. SUPERKYLNING/TURBOCOOL • Om du behöver kyla matvarorna snabbt drar du ut knappen (2). Kontrollampan (3) växlar färg från grönt till gult och fortsätter lysa med gult sken tills kylningen är avslutad. Det går att avbryta kylningen genom att trycka på knappen igen. • Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget eller skilj skåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs. • Elsladden får endast bytas av auktoriserad personal. • Glöm inte att kontrollera att kylskåpet inte står på elsladden när det har ställts på plats. Förklaring om överensstämmelse • Detta kyl- och frysskåp är avsett att komma i kontakt med livsmedel och överensstämmer med det italienska lagdekretet 108 av den 25.01.1992 (Europadirektiv 89/109/EEC). Information Skåp med isobutan (R600a) Kylmedlet isobutan är en mycket miljövänlig naturgas. Den är däremot mycket lättantändlig. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas. ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER Observera: • Efter att skåpet tagits i funktion tar det cirka 30 minuter innan lämplig förvaringstemperatur uppnås i kylskåpet - detta gäller för förvaring av en normal mängd livsmedel. . RENGÖRING • Ställ ratten (1) i läge Off så kan du rengöra och tömma kyldelen med påslagen belysning. Dra i knappen (8) för att släcka ljuset. 79