Views
8 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

ANVÄNDNING AV KYLDELEN

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER Följ anvisningarna i det medföljande produktbladet för att reglera den invändiga temperaturen. Gör så här för att stänga av kyldelen: • Vrid ratten (1) till läge Off. • Dra ut ljusknappen (8) om du vill lämna dörren öppen. Placering av livsmedel i kyldelen Placera livsmedlen som på bilden. A Tillagade livsmedel B Fisk, kött C Frukt och grönsaker D Flaskor E Smör F Mejeriprodukter, ost Anmärkningar: • Tack vare att det finns ett tomt utrymme mellan hyllorna och kylskåpets bakre innervägg kan luften cirkulera obehindrat. • Placera livsmedlen på sådant sätt att de inte kommer i direkt kontakt med kyldelens bakre vägg. • Placera aldrig varma livsmedel i kyl- eller frysdelen. • Förvara vätskor i behållare med lock. • Om grönsaker med hög vätskehalt förvaras i kylskåpet kan det bildas kondens i den nedre lådan: Detta försämrar dock inte skåpets funktion. ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER • Ställ ratten (4) i det läge som rekommenderas i produktbladet. • Den röda kontrollampan (9) fortsätter att lysa (i cirka 1 timme) tills den kritiska temperaturen uppnås. Den röda kontrollampan tänds - när apparaten ansluts till elnätet första gången - när frysdörren har stått öppen alltför länge, - när en större mängd livsmedel än den som anges på typskylten har lagts in för infrysning, - när frysdelens temperatur inte är den rätta • Den gröna kontrollampan (7) tänds när frysdelen är i funktion. • Efter att frysdelen tagits i funktion tar det cirka 3 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av frysta livsmedel har uppnåtts. Följ anvisningarna i det medföljande produktbladet för att reglera den invändiga temperaturen. Gör så här för att avbryta frysdelens funktion (och kyldelens funktion, på modeller med 1 kompressor): Vrid ratten (4) till läge Off. Infrysning av färska livsmedel Frysdelen är avsedd för infrysning av livsmedel. På typskylten anges den mängd livsmedel som kan frysas in under 24 timmar vid en rumstemperatur på +25 °C. 80

ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS FUNKTIONER Gör så här: • Tryck in snabbinfrysningsknappen (6) 24 timmar innan de färska livsmedlen ska läggas in i frysen. Kontrollampan (7) som visar att frysdelen är i funktion växlar färg från grönt till gult och fortsätter att lysa med gult sken tills kylningen har avslutats (24 timmar). • Följande förpackningsmaterial passar för infrysning av livsmedel: aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta plastförpackningar, plastbehållare med lock, frysbehållare. • Placera matvarorna i utrymmet högst upp och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna för att luften ska kunna cirkulera. Om du vill påskynda infrysningen och öka frysdelens kapacitet tar du ut den övre korgen och korgen med frysackumulatorerna (om sådana finns på din modell). Lägg de frysta varorna i de andra korgarna och placera livsmedlen som ska frysas in direkt på frysgallret. För att infrysningen ska bli effektivare rekommenderar vi att du låter snabbinfrysningsfunktionen vara på i ytterligare 24 timmar. Tryck sålunda på snabbinfrysningsknappen (6) igen när den gula kontrollampan (7) slocknar och växlar till grönt igen. EKO/ÖKO-EKOFUNKTION • Om du inte har så mycket varor i frysen kan du ställa ratten (4) på “Eko/Öko” för att sänka elförbrukningen. Anmärkning: • Om det blir strömavbrott bibehålls rätt förvaringstemperatur i frysdelen i cirka 16 timmar. • På modeller med en eller två frysackumulatorer kan korrekt förvaringstemperatur bibehållas i 25 till 30 timmar. • Öppna inte frysdörren under strömavbrottet. Viktigt: I vidstående tabell anges hur många månader olika färska livsmedel kan förvaras i frysen. Följ dessa anvisningar. Att tänka på när du köper frysta livsmedel: • Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar, har livsmedlet inte förvarats under optimala förhållanden och det finns risk att det har börjat tina upp. • Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten. • Lägg in frysvarorna i frysen så fort du kommit hem. MÅNADER LIVSMEDEL • Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar. • Förhindra i möjligaste mån att frysvarorna utsätts för temperaturvariationer. • Respektera det “bäst föredatum” som anges på förpackningen. • Följ alltid anvisningarna om förvaring av frysta livsmedel som finns på förpackningen. 81