Views
7 months ago

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 33 CFS 616 S - 900 162 33 CFS 616 S SV (853940901010) Istruzioni per l'Uso

FELSÖKNING 1. Skåpet

FELSÖKNING 1. Skåpet fungerar inte. • Är det strömavbrott? • Är stickproppen ordentligt isatt i eluttaget? • Har strömmen brutits med hjälp av strömbrytaren? • Har en säkring gått? • Är elsladden trasig? • Står termostatrattarna i läge OFF? 2. Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg. • Stänger dörrarna ordentligt? • Står skåpet i närheten av en värmekälla? • Står termostatrattarna i korrekt läge? • Finns det något som hindrar att luften cirkulerar genom ventilationsgallren? • Är kondensorn ren? 3. Temperaturen inuti kyldelen är alltför låg. • Är termostatrattarna korrekt reglerade? 4. Det finns vatten på kyldelens botten. • Finns det något som hindrar att avfrostningsvattnet rinner av? • Är termostatrattarna korrekt reglerade? 5. Skåpet är bullrigt. • Står skåpet så att den kommer i kontakt med andra möbler eller föremål? • Vidrör rören på baksidan varandra eller vibrerar de? • Har kompressorns spärr tagits bort? 6. Den invändiga belysningen fungerar inte. Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande: • Skilj skåpet från elnätet. • Ta av glödlampans lock. • Kontrollera glödlampan och sätt i en ny om den är trasig. Maxeffekt: 15 W. OBS! I denna produkt används en speciell glödlampa. Skruva inte ur den, utan dra den i riktning mot enhetens bakre vägg. 7. Den röda kontrollampan lyser. Se avsnittet: “Användning av frysdelen och dess funktioner” Anmärkningar: • Om den främre kanten av kylskåpet är varm är detta inget fel, utan förebygger kondensbildning. • Blås- och gurgelljud som kommer från kylsystemet är helt normala. Innan du kontaktar Service: 1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se “Felsökning”). 2. Sätt på kylskåpet igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet skiljer du skåpet från elnätet igen, låter det vila i en timme och gör sedan om försöket. 3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service. Uppge: • Vilken typ av problem det rör sig om • Modell • Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti kylskåpet) • Fullständig adress • Telefon- och riktnummer. Anmärkning: Om omhängningen av kylskåpets dörrar utförs av Service täcks arbetet inte av garantin. SERVICE 84

• Placera inte skåpet i närheten av en värmekälla. • Placera det på torr plats med god ventilation. • Försäkra dig om att skåpet står i våg. Justera de främre fötterna om så krävs. • Lämna ett utrymme på minst 5 cm ovanför skåpet. • Vissa kylskåpsmodeller är försedda med utstickande sidoväggar, vilket gör att skåpet kan ställas direkt mot väggen bakom. Om ditt skåp inte har sådana sidoväggar ska distanselementen monteras (under förutsättning att sådana finns) på överdelen av kondensorn som finns på skåpets baksida. Skåp som inte är utrustade med sidoväggar ska stå på minst 4,5 cm avstånd från väggen. • Rengör skåpet invändigt (se avsnittet “Rengöring och underhåll”). • Sätt i de medföljande tillbehören. • Ta bort spärren från kompressorn (finns endast på vissa modeller). Elektrisk anslutning • Den elektriska anslutningen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter. • Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i din bostad. • Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta skåpet till jord. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats. • Om stickproppen och eluttaget inte är av samma typ ska du låta en behörig tekniker byta ut uttaget. • Använd inte adaptrar, grenuttag eller förlängningssladdar. INSTALLATION 85