Views
9 months ago

KitchenAid ZS 12 A1 D/HA - ZS 12 A1 D/HA IT (F101682) Health and safety

KitchenAid ZS 12 A1 D/HA - ZS 12 A1 D/HA IT (F101682) Health and safety

pakastimen, ovet

pakastimen, ovet sulkeutuvat kunnolla. Vioittuneet tiivisteet on vaihdettava mahdollisimman pian. Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen. Vältä pakkaamattomien ruokien säilyttämistä kosketuksissa jääkaapin tai pakastimen sisäpintoihin. Laitteissa voi olla erikoislokeroita (tuoretuotelokero, Zero Degree -lokero, jne.). Ellei tuotteen ohjeissa nimenomaisesti toisin mainita, ne voidaan poistaa ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee. C-pentaania käytetään eristysmassan paisutusaineena, ja se on syttyvä kaasu. ASENNUS Laitteen käsittely ja asennus edellyttää kahta tai useampaa henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara. Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun. Kun asennus on suoritettu, pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskuvaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vahingoita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Ota laite käyttöön vasta kun asennus on viety täysin päätökseen. Lattian vaurioitumista (esim. parkettipinta) on varottava laitetta siirrettäessä. Asenna laite lattialle tai tukipinnalle, joka on riittävän vankka tukemaan sen painon. Valitun tilan on myös sovelluttava käyttötarkoitukseen ja oltava riittävän suuri. Varmista, että laite ei ole lämmönlähteen läheisyydessä, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa’an avulla, että laite on täysin vaakasuorassa. Odota vähintään kaksi tuntia ennen kuin kytket laitteen päälle, jotta kylmäainepiiri toimisi tehokkaasti. VAROITUS: Laite on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti, ettei laitteen epävakaus, asettelu tai kiinnitys aiheuta vahinkoja. Jääkaappia ei saa sijoittaa siten, että kaasulieden metalliputki tai metalliset kaasu- tai vesiputket tai sähköjohdot ovat kosketuksissa jääkaapin takaseinään (lauhduttimen kierukka). Kaikki laitteen asennukseen tarvittavat mitat ja tilantarpeet on ilmoitettu asennusohjevihkossa. SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos se on saavutettavissa, tai pistorasiaa ennen asetetusta moninapaisesta kytkimestä kytkentöjä koskevien määräysten mukaisesti. Laite on maadoitettava kansallisten, sähköistä turvallisuutta koskevien turvamääräysten mukaisesti. Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta märkänä tai paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Jos syöttöjohto on vahingoittunut, sen tilalle on vaihdettava toinen samanlainen; vaarojen välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä henkilöstö – sähköiskuvaara. PUHDISTUS JA HUOLTO VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ja että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä; älä koskaan käytä höyrypesuria – sähköiskuvaara. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita kuten lasinpesusuihkeita, hankausaineita, syttyviä nesteitä, puhdistusvahoja, pesuainetiivisteitä, valkaisuaineita tai petrolipohjaisia tuotteita sisältäviä puhdistusaineita muoviosiin, sisäosiin ja luukun tiivisteisiin tai vuorauksiin. Älä käytä paperiliinoja, hankaussieniä tai muita hankaavia puhdistusvälineitä. PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki . Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti. KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN Tämä tuote on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEEdirektiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. Symboli tuotteessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittaa, että sitä ei saisi käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava tilanteen vaatimaan keräyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä varten. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA Noudata asennusohjeita riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Tuotteen takaosan puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää jäähdytystehoa. Oven avaaminen usein saattaa nostaa energian kulutusta. Laitteen sisälämpötilaan ja energiankulutukseen saattaa vaikuttaa myös ympäristön lämpötila sekä laitteen sijainti. Huomioi nämä tekijät säätäessäsi lämpötila-asetusta. Availe ovea mahdollisimman vähän. Kun sulatat pakastettuja elintarvikkeita, laita ne jääkaappiin. Pakastettujen tuotteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia elintarvikkeita. Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden laittamista laitteeseen. Jääkaapin hyllyjen sijoittelulla ei ole vaikutusta energiankulutukseen. Elintarvikkeet tulisi sijoittaa hyllyille siten, että ilma pääsee kiertämään

(elintarvikkeet eivät saa koskettaa toisiaan, ja elintarvikkeiden ja takaseinän väliin on jätettävä rako). Saat lisätilaa pakasteiden säilytystä varten irrottamalla korit tai Stop MESURES DE SÉCURITÉ Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure. Le présent manuel et l’appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l’appareil, ou d’un mauvais réglage des commandes. Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil sauf s’ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d’une personne responsable leur ayant expliqué l’utilisation de l’appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l’entretien de l’appareil sans surveillance. UTILISATION AUTORISÉE ATTENTION : Cet appareil n’est pas conçu pour fonctionner à l’aide d’un dispositif de commutation externe, comme une minuterie ou un système de télécommande. Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes; Par les clients dans les hôtels, motels, chambres d’hôtes, et autres résidences similaires. Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N’utilisez pas l’appareil en extérieur. L’ampoule utilisée dans l’appareil est spécialement conçue pour des appareils ménagers et ne convient pas à l’éclairage général d’une pièce au domicile (Règlement CE 244/2009). L’appareil est conçu pour fonctionner dans des endroits où la température ambiante se trouve dans les plages suivantes, en fonction de la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique. L’appareil risque de ne pas fonctionner correctement s’il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue. Classe climatique Temp. ambiante. (°C) SN : De 10 à 32 °C; N : De 16 à 32 °C ST : De 16 à 38 °C; T : De 16 à 43 °C Cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de réfrigérant contient du R600a (HC). Appareils avec isobutane (R600a) : l’isobutane est un gaz naturel qui n’est Frost -hyllyn, jos sellainen on. Älä huolestu kompressorista kuuluvasta äänestä, jonka on ilmoitettu olevan normaalia tämän tuotteen pikaoppaassa. FR IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER pas nuisible à l’environnement, mais il est inflammable. Par conséquent, assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés, surtout lorsque vous videz le circuit réfrigérant.. AVERTISSEMENT : N’endommagez pas les tuyaux du circuit de refroidissement de l’appareil. AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure intégrée, soient dénuées d’obstructions. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas des moyens mécaniques, électriques ou chimiques différents de ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de décongélation. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas ou ne placez pas les dispositifs électriques à l’intérieur des compartiments de l’appareil s’ils ne sont pas du type expressément autorisé par le fabricant. AVERTISSEMENT : Les machines à glaçons et/ou les distributeurs d’eau non directement raccordés à l’arrivée d’eau doivent être remplis uniquement avec de l’eau potable. AVERTISSEMENT : Les distributeurs automatiques de glaçons et/ou d’eau doivent être raccordés à une alimentation en eau potable uniquement, avec une pression d’eau principale comprise entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bars). N’entreposez pas les substances explosives comme les aérosols et ne placez pas ou n’utilisez pas d’essence ou d’autres matériaux inflammables dans ou près de l’appareil. N’avalez pas le contenu (non toxique) des sacs de glace (dans certains modèles). Ne mangez pas de glaçons ou de bâtonnets glacés immédiatement après les avoir sortis du congélateur; ils pourraient provoquer des brûlures par le gel. Pour les produits conçus pour utiliser un filtre à air à l’intérieur d’un couvercle de ventilateur accessible, le filtre doit toujours être en place lorsque le réfrigérateur est en marche. Ne stockez pas de récipients en verre avec des liquides dans le compartiment congélateur ; ils pourraient se briser. N’obstruez pas le ventilateur (si disponible) avec des aliments. Après avoir placé les aliments, vérifiez si la porte des compartiments ferme correctement, en particulier la porte du congélateur. Les joints endommagés doivent être remplacés dès que possible. Utilisez le compartiment réfrigérateur uniquement pour stocker les aliments frais et le compartiment congélateur uniquement pour stocker les aliments surgelés, congeler les aliments frais, et faire des glaçons. Évitez de mettre des aliments non emballés en contact