Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 85

61056197.book Page 85 Friday, May 11, 2007 2:43 PM INSTALLASJONSVEILEDNING Forholdsregler ADVARSEL: Før du rengjør eller utfører noe vedlikehold på ovnen, må ta støpslet ut av stikkontakten. • Installasjonen skal utføres av en autorisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter • Kontroller at ovnen ikke har lidd noen skade under transporten og at døren lukker seg korrekt. Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller Serviceavdelingen. Klargjøring av innbyggingsseksjonen • Tilstøtende kjøkkenseksjoner må være varmebestandige (min. 90°C). • Lag en åpning i kjøkkenseksjonen for installasjon av apparatet. Vær nøye med å fjerne spon og sagflis, da slikt kan hindre ovnen i å fungere som den skal. • Undersiden av ovnen må ikke være tilgjengelig etter installasjon. • Under installasjonen må du passe på at ovnen ikke er i direkte kontakt med tilstøtende kjøkkenelementer. • For at apparatet skal fungere riktig, er det viktig at minimumsåpningen mellom kjøkkenbenken og toppen av ovnen ikke tildekkes. Elektrisk tilkobling Det er påbudt å jorde apparatet. • Installasjon av apparatet og elektrisk tilkobling må utføres av en autorisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter. • Installatøren er ansvarlig for korrekt elektrisk tilkobling og overholdelse av de sikkerhetsmessige krav. • Ovnens nettledning må være lang nok til å forbinde apparatet som bygges inn i kjøkkenseksjonen med det elektriske anlegget. • Overhold sikkerhetsforskriftene ved å montere en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm mellom apparatet og strømnettet. • Etter at ovnen er installert må det ikke være direkte adgang til de elektriske komponentene. Tilkobling av ovnen til strømnettet • Forsikre deg om at spenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til spenningen på strømnettet. Typeplaten sitter på forkanten av ovnen (synlig når døren åpnes). • Dersom ovnen leveres uten nettledning, gå frem på følgende måte: 1. Løsne de to skruene som holder lokket på terminalblokken, og som er plassert på nedre del av bakdekslet på ovnen. 2. Fjern lokket for å få tilgang til terminalblokken og stikk nettledningen (se tabellen) gjennom hullet nederst på ovnen. Tabell nettledning Ant. ledere Type nettledning 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² 3. Koble nettledningen til terminalene. Stram skruene helt til og fest ledningen i kabelklemmen. 4. Sett på lokket igjen ved å stikke de to tungene inn i sporene og fest de to skruene igjen. 85

61056197.book Page 86 Friday, May 11, 2007 2:43 PM MILJØINFORMASJON Avhending av emballasjen • Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol . • Delene i emballasjen må aldri kastes i naturen, men avhendes ifølge de lokale renovasjonsforskrifter. Avhending av gamle husholdningsapparater • Husholdningsapparater er fremstilt av materialer som kan gjenvinnes. De må avhendes i henhold til de lokale renovasjonsforskrifter. Før avhending må apparatene gjøres ubrukelige ved at nettledningen klippes av ADVARSLER • Ovnen er kun beregnet på bruk i privat husholdning, for tilberedning av mat. All annen bruk er forbudt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for gal bruk eller gal innstilling av bryterne. • Eventuelle reparasjoner eller inngrep skal kun utføres av en autorisert elektriker. • Utsett ikke ovnen for vær og vind. • Utsett ikke døren for belastning, da det kan føre til skade på ovnsrommet og hengslene. • Støtt deg aldri på døren. • Heng aldri noen vekt på dørhåndtaket. • Dekk ikke bunnen av ovnen med aluminiumsfolie eller lignende. • Det er viktig at ovnsdøren lukker seg ordentlig. Sørg for at tetningslisten på døren alltid er ren. • Hell aldri vann direkte inn i en varm ovn. Det kan føre til skader på emaljen. • Fruktsaft som drypper ned kan føre til varige flekker. Det anbefales å rengjøre ovnen før den tas i bruk. • Unngå å trekke gryter eller stekeformer over bunnen i ovnen, ellers kan det oppstå riper. Ovnen Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko. Symbolet på produktet eller på medfølgende dokumentasjon, viser at dette apparatet ikke må behandles som alminnelig husholdningsavfall, men må leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske og elektroniske apparater. Avhending skal skje ifølge gjeldende lokale renovasjonsforskrifter. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette apparatet, vennligst kontakt Kommunen, renovasjonsvesenet eller butikken der du kjøpte det. Energisparing • Forvarm ovnen kun dersom dette er oppgitt i koketabellen i Produktbeskrivelsen eller i oppskriften. • Bruk mørke, emaljerte eller sortlakkerte former, da de absorberer varmen meget effektivt. • Kondens som blir igjen i ovnen etter at tilberedningen er avsluttet, kan over lengre tid føre til skade på ovnen og tilstøtende kjøkkenelementer. Vi anbefaler å: - innstille de temperaturene som anbefales i steketabellen; - tørke fuktigheten av veggene når ovnen er avkjølt. • Fett eller olje som overopphetes, tar lett fyr. Det er farlig å varme opp olje eller fett i ovnen. • Unngå å berøre ovnen med våte kroppsdeler eller dersom du er barbent. • Trekk aldri i apparatet eller nettledningen når du skal ta støpslet ut av stikkontakten. • Apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller med manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre de har fått tilfredsstillende opplæring i bruk av apparatet av de som er ansvarlige for sikkerheten deres. • Tilgjengelige deler av ovnen kan bli varme under bruk. Pass derfor på å holde barn borte fra apparatet 86