Views
6 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 PL (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 PL (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 115

61056197.book Page 115 Friday, May 11, 2007 2:43 PM INSTRUKCJE INSTALACJI Zalecenia UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć piekarnik od zasilania. • Piekarnik powinien zainstalować wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami • Po rozpakowaniu piekarnika, należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwiczki zamykają się prawidłowo. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do sprzedawcy lub do najbliższego punktu serwisowego. Przygotowanie mebla do zabudowy • Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na temperaturę (min. 90 °C). • Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika. Dokładnie wyjąć trociny i wióry, które mogłyby uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia. • Po zakończeniu instalacji, dno piekarnika nie może być dostępne. • W czasie instalacji, należy uważać, aby ścianki piekarnika nie weszły w bezpośrednią styczność z sąsiadującymi meblami. • Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem roboczym a górnym bokiem piekarnika. PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Uziemienie urządzenia jest wymagane przez prawo. • Podłączenie do zasilania powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami. • Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie do zasilania oraz za przestrzeganie norm bezpieczeństwa. • Przewód zasilający piekarnika powinien mieć wystarczającą długość, umożliwiającą podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. • Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm. • Dostęp do elementów podłączenia elektrycznego po zakończeniu instalacji piekarnika powinien zostać osłonięty. Podłączenie piekarnika do zasilania • Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się na przedniej krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiczkach. • Jeśli piekarnik nie posiada przewodu zasilającego, postępować w sposób następujący: 1. Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę listwy zaciskowej umieszczonej w dolnej części tylnej pokrywy piekarnika. 2. Zdjąć pokrywę, aby dostać się do listwy zaciskowej i włożyć kabel zasilający (patrz tabela) poprzez otwór w spodzie piekarnika. Tabela przewodów zasilających Liczba przewodów Typ przewodu 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛ 3. Podłączyć przewód do listwy zaciskowej dokręcając mocno śruby i dociskając je w dławiku. 4. Ponownie założyć pokrywę wsuwając dwa skrzydełka do odpowiednich otworów i dokręcając dwoma śrubami. 115

61056197.book Page 116 Friday, May 11, 2007 2:43 PM PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Utylizacja materiałów z opakowania • Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem . • Jednakże, nie należy dowolnie wyrzucać części opakowania, lecz utylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Złomowanie starych urządzeń AGD • Urządzenia zostały wyprodukowane z materiału nadającego się do na surowce wtórne oraz do recyklingu. Urządzenia należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Przed złomowaniem, należy odciąć przewody zasilające, aby zapewnić, że sprzęt jest niezdatny do użytku OSTRZEŻENIA • Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego do gotowania żywności. Wszystkie inne zastosowania są zabronione. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub niezastosowaniem się do poleceń. • Jedynie wykwalifikowany technik może naprawiać i regulować piekarnik. • Nie wolno narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych. • Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiczkach, ponieważ może dojść do uszkodzenia wnęki piekarnika oraz zawiasów. • Nie obciążać drzwiczek. • Nie wieszać żadnych ciężarów na uchwycie drzwiczek piekarnika. • Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową ani innymi przedmiotami. 116 Piekarnik To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi. Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie złomowania odpadów. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/ gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Oszczędzanie energii • Nagrzewać wstępnie piekarnik jedynie, jeśli jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie Opisowej Urządzenia lub w przepisie. • Używać ciemnych, emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż bardzo dobrze wchłaniają ciepło. • Drzwiczki piekarnika mają zawsze zamykać się prawidłowo. Uszczelnienie drzwiczek utrzymywać w czystości. • Nie wolno wlewać wody bezpośrednio do gorącego piekarnika. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej. • Soki owocowe kapiące z form mogą pozostawiać trwałe plamy. Zalecamy dokładne wyczyszczenie piekarnika przed ponownym użyciem. • Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ mogą porysować jego powłokę. • Z czasem, skraplanie może uszkodzić piekarnik oraz sąsiednie meble. Zalecamy: - ustawić temperatury sugerowane w tabeli pieczenia; - gdy piekarnik jest zimny, osuszać części wilgotne.