Views
6 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 135

61056197.book Page 135 Friday, May 11, 2007 2:43 PM POKYNY NA INŠTALÁCIU Odporúčania UPOZORNENIE: Pred akýmkoľvek zásahom údržby rúru odpojte od elektrickej siete. • Inštaláciu musí vykonat’ zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN • Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. Ak máte pochybnosti, zavolajte predajcu, alebo najbližšiu prevádzku servisu. Príprava nábytku na zabudovanie • Kuchynské moduly, ktoré sú v kontakte s rúrou, musia byt’ odolné proti vysokým teplotám (min 90 °C). • Pred nainštalovaním rúry vyrežte nábytkový modul a pracovnú dosku pre rúru. Starostlivo odstráňte všetky piliny alebo triesky, ktoré by mohli prekážat’ pri riadnej prevádzke rúry. • Dno rúry nesmie byt’ po nainštalovaní prístupné. • Pri inštalácii dávajte pozor, aby steny rúry neboli v priamom kontakte so susedným nábytkom. • Aby spotrebič správne fungoval, požadovaný minimálny priestor medzi pracovnou doskou a hornou stranou rúry musí ostat’ voľný. Elektrické zapojenie Podľa noriem STN je uzemnenie spotrebiča povinné. • Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonat’ zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných noriem STN. • Pracovník, ktorý vykonal inštaláciu, je zodpovedný za správne zapojenie spotrebiča do elektrickej siete a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov. • Napájací kábel rúry musí byt’ dost’ dlhý, aby sa vstavaná rúra dala pripojit’ k sieti. • Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí byt’ pri inštalácii použitý dvojpólový vypínač so vzdialenost’ou kontaktov aspoň 3 mm. • Po inštalácii spotrebiča musia byt’ všetky elektrické časti nedostupné. Zapojenie rúry do elektrickej siete • skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo Vašej domácnosti. Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach). • Ak nie je pripojený napájací kábel, postupujte takto: 1. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky krytu terminálovej dosky umiestnenej na spodnej časti zadného krytu rúry. 2. Kryt odstráňte, aby ste sa dostali k terminálovej doske a vsuňte prívodný elektrický kábel (pozri tabuľku) cez otvor nachádzajúci sa na spodnej strane rúry. Tabuľka pre prívodný kábel Počet vodičov Druh kábla 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛ 3. Zapojte kábel k terminálovej doske, pevne utiahnite skrutky a upevnite ho svorkou. 4. Umiestnite spät’ kryt tak, že vsuniete úchytky na miesto a upevníte ho dvoma skrutkami. 135

61056197.book Page 136 Friday, May 11, 2007 2:43 PM OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Likvidácia obalového materiálu • Všetky obalové materiály sa môžu recyklovat’ na 100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklácie . • Z tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia zodpovedne likvidovat’, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov. Likvidácia starých spotrebičov • Spotrebiče sú vyrobené z recyklovateľných alebo opätovne použiteľných materiálov. Pri ich vyraďovaní dodržiavajte platné predpisy na likvidáciu odpadu. Pred odovzdaním do zberu odrežte napájacie káble, aby sa spotrebiče nedali pripojit’ k elektrickej sieti UPOZORNENIA • Rúra bola skonštruovaná na prípravu jedál v domácnosti. Žiadny iný typ použitia nie je dovolený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost’ za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. • Akékoľvek opravy alebo úpravy musí vykonávat’ výhradne kvalifikovaný technik. • Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom. • Neklaďte na dvierka t’ažké predmety, pretože to môže spôsobit’ poškodenie vnútra rúry a závesov dvierok. • Neopierajte sa o dvierka. • Na rukovät’ dvierok nevešajte žiadne t’ažké predmety. • Nezakrývajte dno rúry alobalom, ani inými predmetmi. • Dvierka rúry sa musia správne zatvárat’. Tesnenie dvierok udržiavajte v čistote. • Nikdy nelejte vodu priamo do horúcej rúry. Môže to poškodit’ smaltovaný povrch. Rúra Tento spotrebič je označený symbolom podľa európskej smernice 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správneho postupu pri jeho likvidácii užívateľ prispieva k tomu, že likvidácia nebude mat’ negatívny dopad na životné prostredie a zdravie ľudí. Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdat’ v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov. Pri likvidácii dodržiavajte miestne predpisy. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na miestnom údare, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Úspora energie • Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál v Popise výrobku alebo v recepte. • Používajte tmavé formy na pečenie s čiernym smaltom, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo. • Ovocná št’ava kvapkajúca z plechu na pečenie zanecháva trvalé škvrny. Pred opätovným použitím vám odporúčame rúru vyčistit’. • Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, aby ste nepoškriabali povrch. • Zvyšková kondenzovaná voda po príprave jedla by mohla časom poškodit’ rúru a okolostojaci nábytok. Odporúčame: - nastavit’ teploty uvedené v tabuľkách prípravy jedál; - vysušit’ vlhké časti po vychladnutí rúry. • Horúce tuky a oleje sa ľahko vznietia. Je preto nebezpečné vnútri rúry zohrievat’ oleje a tuky. • Vyhýbajte sa dotyku rúry vlhkými čast’ami tela a používania rúry, ak ste naboso. • Na odpojenie od elektrickej siete net’ahajte za spotrebič ani za elektrický kábel. 136